Kohei Fukuda
at Univ of Miyazaki
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

Proceedings Article | 1 August 2018 Presentation + Paper
Takeshi Tsuru, Hideki Hayashi, Katsuhiro Tachibana, Soudai Harada, Hiroyuki Uchida, Takaaki Tanaka, Yasuo Arai, Ikuo Kurachi, Koji Mori, Ayaki Takeda, Yusuke Nishioka, Nobuaki Takebayashi, Shoma Yokoyama, Kohei Fukuda, Takayoshi Kohmura, Kouichi Hagino, Kenji Ohno, Kohsuke Negishi, Keigo Yarita, Shoji Kawahito, Keiichiro Kagawa, Keita Yasutomi, Sumeet Shrestha, Shunta Nakanishi, Hiroki Kamehama, Hideaki Matsumura
Proceedings Volume 10709, 107090H (2018) https://doi.org/10.1117/12.2312098
KEYWORDS: Sensors, X-rays, Silicon, X-ray astronomy, CMOS sensors, X-ray imaging, X-ray detectors, Imaging devices

Proceedings Article | 10 July 2018 Presentation
Takayoshi Kohmura, Kosuke Hagino, Keigo Yarita, Kenji Oono, Kosuke Negishi, Koki Tamasawa, Takeshi Go Tsuru, Takaaki Tanaka, Hideki Matsumura, Hideki Hayashi, Katsuhiro Tachibana, Sodai Harada, Koji Mori, Ayaki Takeda, Yusuke Nishioka, Nobuaki Takebayashi, Shoma Yokoyama, Kohei Fukuda, Yasuo Arai, Ikuo Kurachi
Proceedings Volume 10699, 106992G (2018) https://doi.org/10.1117/12.2313532
KEYWORDS: X-rays, Sensors, Tolerancing, Space sensors, CMOS technology, X-ray astronomy, X-ray technology, Astronomy, Satellites, Image resolution

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top