Prof. Kotaro Kohno
at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (54)

Proceedings Article | 29 August 2022 Presentation + Paper
Takashi Miyata, Yuzuru Yoshii, Mamoru Doi, Kotaro Kohno, Masuo Tanaka, Kentaro Motohara, Takeo Minezaki, Shigeyuki Sako, Tomoki Morokuma, Toshihiko Tanabe, Bunyo Hatsukade, Masahiro Konishi, Hidenori Takahashi, Takafumi Kamizuka, Fumi Egusa, Hiroaki Sameshima, Kentaro Asano, Atsushi Nishimura, Shuhei Koyama, Natsuko Kato, Mizuki Numata, Tsutomu Aoki, Leonardo Bronfman, Maria Ruiz, Mario Hamuy, Rene Mendez, Guido Garay, Andrés Escala
Proceedings Volume 12182, 1218211 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628146
KEYWORDS: Telescopes, Mirrors, Observatories, Astronomy, Coating, Astronomical telescopes, Mid-IR, Spectrographs, Optical fabrication, Actuators

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12184, 121845J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628600
KEYWORDS: Near infrared, Imaging systems, Spectroscopy, Sensors, Mid-IR

Proceedings Article | 26 August 2022 Presentation
Proceedings Volume PC12190, PC121900C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629339
KEYWORDS: Spectroscopy, Superconductors, Telescopes, Optical testing, Optical cryogenics, Mirrors, Atmospheric optics, Sensors, Phase measurement, Optical filters

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation
Peter Roelfsema, Hiroshi Shibai, Hidehiro Kaneda, Marc Sauvage, Martin Giard, Francisco Najarro, Charles Bradford, Toru Yamada, Jan Tauber, Marc Audard, Pieter Dieleman, Yasuo Doi, David Elbaz, Matt Griffin, Frank Helmich, Astrid Heske, Mitsuhiko Honda, Willem Jellema, Shoko Jin, Mika Juvela, Inga Kamp, Franz Kerschbaum, Csaba Kiss, Kotaro Kohno, Oliver Krause, Gert de Lange, Bengt Larsson, Jesus Martin-Pintado, Hideo Matsuhara, Takao Nakagawa, Tohru Nagao, David Naylor, Hideko Nomura, Hiroyuki Ogawa, Takashi Onaka, Jacques Rouquet, Luigi Spinoglio, Ryszard Szczerba, Floris van der Tak, Bart Vandenbussche, Shiang-Yu Wang, Stafford Withington
Proceedings Volume 11443, 1144325 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562946
KEYWORDS: Infrared Space Observatory, Sensors, Telescopes, Spectroscopes, Imaging systems, Liquids, Cryogenics, Observatories, Ions, Molecules

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster
Akio Taniguchi, Yoichi Tamura, Kotaro Kohno, Shigeru Takahashi, Osamu Horigome, Jun Maekawa, Takeshi Sakai, Nario Kuno, Tetsuhiro Minamidani, Tom Bakx, Koyo Suzuki, Tatsuya Takekoshi, Takashi Tsukagoshi, Tai Oshima, Akira Endo, Kenichi Karatsu
Proceedings Volume 11453, 1145339 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560908
KEYWORDS: Spectroscopes, Statistical methods, Astronomy, Spectroscopy, Atmospheric modeling, Astronomical telescopes, Telescopes, Interference (communication), Galactic astronomy, Emission spectroscopy

Showing 5 of 54 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top