Prof. Wei Liu
Lecturer at National Univ of Defense Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (24)

Proceedings Article | 22 December 2023 Paper
Proceedings Volume 12974, 129740U (2023) https://doi.org/10.1117/12.3021580

Proceedings Article | 28 December 2022 Presentation + Paper
Pengfei Ma, Tianfu Yao, Yisha Chen, Guangjian Wang, Shuai Ren, Wei Li, Wei Liu, Zhiyong Pan, Liangjin Huang, Huan Yang, Zilun Chen, Pu Zhou, Jinbao Chen
Proceedings Volume 12310, 123100E (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643929
KEYWORDS: Fiber amplifiers, Fiber lasers, Transverse mode instability, Raman spectroscopy, Amplifiers, Laser damage threshold, Oscillators, Optical amplifiers, Reflectivity, Laser systems engineering

Proceedings Article | 4 March 2022 Presentation + Paper
Pu Zhou, Pengfei Ma, Wei Liu, Hu Xiao, Shuai Ren, Jiaxin Song, Jiangming Xu, Yisha Chen, Wenchang Lai
Proceedings Volume 11981, 119810P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2614414
KEYWORDS: Fiber lasers, Amplifiers, Fiber amplifiers, Optical amplifiers, High power fiber amplifiers, Raman spectroscopy, Raman scattering, Scattering, Scanning probe microscopy, Nonlinear optics

Proceedings Article | 4 March 2022 Presentation
Proceedings Volume PC11981, PC119810G (2022) https://doi.org/10.1117/12.2614733
KEYWORDS: Fiber amplifiers, Fiber lasers, Superposition, Interference (communication)

Proceedings Article | 4 March 2022 Presentation
Wenchang Lai, Pengfei Ma, Jiaxin Song, Shuai Ren, Wei Liu, Pu Zhou
Proceedings Volume PC11981, PC119810H (2022) https://doi.org/10.1117/12.2614248
KEYWORDS: Modulation, Fiber amplifiers, Fiber lasers, Amplifiers, Quality measurement, Polarization, Optical testing, Interference (communication), Beam quality measurement

Showing 5 of 24 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top