Dr. Masashi Otsubo
SPIE Involvement:
Author
Publications (9)

Proceedings Article | 12 October 2004 Paper
Proceedings Volume 5487, (2004) https://doi.org/10.1117/12.552304
KEYWORDS: Mirrors, Surface finishing, Composites, Carbon, Plating, Photography, Spherical lenses, Polishing, Electroless plating, Astronomy

Proceedings Article | 12 October 2004 Paper
Toshifumi Shimizu, Shin'ichi Nagata, Chris Edwards, Theodore Tarbell, Yasuhiro Kashiwagi, Kazuhide Kodeki, Osamu Ito, Hiroyuki Miyagawa, Masayuki Nagase, Syunsaku Inoue, Kazumasa Kaneko, Yasushi Sakamoto, Kiyoshi Ichimoto, Saku Tsuneta, Shiro Miki, Makoto Endo, Masaki Tabata, Toshitaka Nakaoji, Keiichi Matsuzaki, Ken Kobayashi, Masashi Otsubo, Yoshinori Suematsu, Kazuyoshi Kumagai, Motokazu Noguchi, Tomonori Tamura, Masao Nakagiri
Proceedings Volume 5487, (2004) https://doi.org/10.1117/12.551368
KEYWORDS: Servomechanisms, Mirrors, Control systems, Electronics, Optical telescopes, Space telescopes, Ferroelectric materials, CCD cameras, Telescopes, Sun

Proceedings Article | 12 October 2004 Paper
Proceedings Volume 5487, (2004) https://doi.org/10.1117/12.552429
KEYWORDS: Telescopes, Space telescopes, Apodization, Coronagraphy, Point spread functions, Planets, Mirrors, Imaging systems, Stars, Polishing

Proceedings Article | 12 October 2004 Paper
Kiyoshi Ichimoto, Saku Tsuneta, Yoshinori Suematsu, Toshifumi Shimizu, Masashi Otsubo, Yoshihiro Kato, Motokazu Noguchi, Masao Nakagiri, Tomonori Tamura, Yukio Katsukawa, Masahito Kubo, Yasushi Sakamoto, Hirohisa Hara, Kenji Minesugi, Akira Ohnishi, Hideo Saito, Noboru Kawaguchi, Tadashi Matsushita, Toshitaka Nakaoji, Kazuhiro Nagae, Joji Sakamoto, Yoshihiro Hasuyama, Izumi Mikami, Keizo Miyawaki, Yasushi Sakurai, Nobuaki Kaido, Toshihida Horiuchi, Sadanori Shimada, Toshio Inoue, Masaaki Mitsutake, Norimasa Yoshida, Osamu Takahara, Norihide Takeyama, Masaharu Suzuki, Shunichi Abe
Proceedings Volume 5487, (2004) https://doi.org/10.1117/12.550989
KEYWORDS: Mirrors, Polarization, Space telescopes, Telescopes, Space operations, Optical telescopes, Optical components, Wavefronts, Temperature metrology, Coating

Proceedings Article | 11 September 1998 Paper
Proceedings Volume 3353, (1998) https://doi.org/10.1117/12.321685
KEYWORDS: Adaptive optics, Telescopes, Stars, Wavefront sensors, Control systems, Deformable mirrors, K band, Sensors, Computing systems, Prototyping

Showing 5 of 9 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top