Mengzhu Li
at Changsha Univ of Science & Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (6)

Proceedings Article | 12 March 2020 Paper
Mengzhu Li, Weizheng Wang, Junli Qi, Xujian Li, Jiying Liu, Wei Wang, Wusheng Tang, Wenjun Yi, Yanfang Guo, Mengjun Zhu, Jubo Zhu
Proceedings Volume 11438, 114380E (2020) https://doi.org/10.1117/12.2542670
KEYWORDS: Coded apertures, Reconstruction algorithms, Hyperspectral imaging, Coded aperture imaging, Image quality, Imaging spectroscopy

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Mengzhu Li, Weizheng Wang, Junli Qi, Wei Wang, Jiying Liu, Wusheng Tang, Wenjun Yi, Yanfang Guo, Mengjun Zhu, Jubo Zhu, Xiujian Li
Proceedings Volume 11186, 1118613 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537503
KEYWORDS: Coded apertures, Super resolution, Hyperspectral imaging, Charge-coupled devices, Prisms, Image resolution, Reconstruction algorithms, Coded aperture imaging, Image restoration, Image compression

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Mengjun Zhu, Xiaochun Wang, Junli Qi, Wusheng Tang, Meicheng Fu, Jinghan Pan, Mengzhu Li, Yanfang Guo, Wenjun Yi, Jubo Zhu, Xiujian Li
Proceedings Volume 11186, 1118617 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537534
KEYWORDS: Computer programming, Error analysis, Modulation, Imaging spectroscopy, Finite-difference time-domain method, Imaging systems

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Yanfang Guo, Wusheng Tang, Junli Qi, Wenjun Yi, Mengzhu Li, Mengjun Zhu, Xiaofeng Wang, Jubo Zhu, Xiujian Li, Wei Wang
Proceedings Volume 11186, 1118615 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537515
KEYWORDS: Reconstruction algorithms, Distortion, Phase retrieval, Coherence imaging

Proceedings Article | 7 November 2018 Paper
Wusheng Tang, Wenjun Yi, Meicheng Fu, Mengjun Zhu, Qianwen Nie, Yanfang Guo, Mengzhu Li, Jinge Tian, Chengwen Zhang, Wei Wang, Ping Wang, Xiujian Li
Proceedings Volume 10832, 1083203 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505740
KEYWORDS: Reconstruction algorithms, Fourier transforms, Scattering, Coherence imaging, Scattering media, Diffusers, Diffraction, Speckle pattern

Showing 5 of 6 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top