Dr. Mikhail Viktorovich Pavlov
at Novgorod State Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

SPIE Journal Paper | 15 May 2018 Open Access
Mikhail Pavlov, Tatiana Kalganova, Yekaterina Lyubimtseva, Vladimir Plekhanov, German Yurievich Golubyatnikov, Olga Ilyinskaya, Anna Orlova, Pavel Subochev, Dmitriy Safonov, Natalia Shakhova, Anna Maslennikova
JBO, Vol. 23, Issue 09, 091410, (May 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JBO.23.9.091410
KEYWORDS: Tumors, Oxygen, Blood circulation, Computed tomography, Breast, Breast cancer, Tissues, Ultrasonography, Doppler effect, X-ray computed tomography

Proceedings Article | 17 February 2017 Paper
M. Pavlov, P. Subochev, T. Kalganova, G. Yu. Golubyatnikov, V. Plekhanov, O. Ilyinskaya, A. Orlova, N. Shakhova, A. Maslennikova
Proceedings Volume 10059, 100590P (2017) https://doi.org/10.1117/12.2251419
KEYWORDS: Blood, Breast cancer, Ultrasonography, Optical spectroscopy, Spectroscopy, Breast, Mode conditioning cables, Doppler tomography, Optical tomography, Tissue optics, Tumors, Oxygen, Tissues, Imaging spectroscopy, Doppler effect, Blood circulation, Optical imaging

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top