Prof. Nozomu Tominaga
at Konan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (6)

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Chihiro Tokoku, Shinobu Ozaki, Takashi Moriya, Kenshi Yanagisawa, Kentaro Motohara, Masami Ouchi, Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Yoshito Ono, Yosuke Minowa, Yutaka Hayano, Yusei Koyama, Sadman Ali, Masayuki Tanaka, Masayuki Akiyama, Tohru Nagao, Yoshiki Matsuoka, Kosuke Kushibiki, Shogo Homan, Akino Yasuda, Michitoshi Yoshida
Proceedings Volume 12184, 121847R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627749
KEYWORDS: Spectrographs, Adaptive optics, Near infrared, Telescopes, Optical design, Astronomy, Tomography

Proceedings Article | 20 July 2018 Paper
Yuto Kojima, Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10709, 107091T (2018) https://doi.org/10.1117/12.2311301
KEYWORDS: CMOS sensors, Cameras, Sensors, Telescopes, CCD image sensors, Photodiodes, Optical amplifiers, Astronomy, Observatories, Large Synoptic Survey Telescope

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Yuto Kojima, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10702, 107020J (2018) https://doi.org/10.1117/12.2310049
KEYWORDS: Cameras, Sensors, Telescopes, CMOS sensors, Astronomy, Observatories, Data storage

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Yoichi Yatsu, Toshiki Ozawa, Kenichi Sasaki, Hideo Mamiya, Nobuyuki Kawai, Yuhei Kikuya, Masanori Matsushita, Saburo Matunaga, Shouleh Nikzad, Pavaman Bilgi, Shrinivas Kulkarni, Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Tomoki Morokuma, Norihide Takeyama, Akito Enokuchi
Proceedings Volume 10699, 106990D (2018) https://doi.org/10.1117/12.2313026
KEYWORDS: Satellites, Ultraviolet radiation, Sensors, Telescopes, Space telescopes, Stars, Satellite communications, Near ultraviolet, Astronomy, Optical design

Proceedings Article | 9 August 2016 Paper
Shigeyuki Sako, Ryou Osawa, Hidenori Takahashi, Yuki Kikuchi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Hideyo Kawakita, Mitsuru Kokubo, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Hiroyuki Mito, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Kiyoshi Mori, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Kentaro Osawa, Shin-ichiro Okumura, Hiroki Onozato, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Yuki Taniguchi, Ataru Tanikawa, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Jumpei Yamaguchi, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 9908, 99083P (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231259
KEYWORDS: Sensors, Cameras, Telescopes, Phase modulation, CMOS sensors, Cameras, CMOS sensors, Astronomy, Observatories, Telescopes, Space telescopes, Fermium, Frequency modulation

Showing 5 of 6 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top