Dr. Pengyuan Wang
SPIE Involvement:
Author
Publications (8)

Proceedings Article | 8 January 2019 Paper
Xianglong Cai, Zhonghui Li, Dong Liu, Jintian Bian, Jingwei Guo, Baodong Gai, Shu Hu, Jinbo Liu, Pengyuan Wang, Ying Chen
Proceedings Volume 11042, 110420L (2019) https://doi.org/10.1117/12.2522459
KEYWORDS: Raman spectroscopy, Carbon monoxide, Laser optics, Pulsed laser operation, Raman scattering, Carbon dioxide lasers, Laser scattering, Frequency combs, Gas lasers, Laser applications

Proceedings Article | 3 January 2019 Paper
Proceedings Volume 11042, 1104208 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2522304

Proceedings Article | 3 January 2019 Paper
Shu Hu, Baodong Gai, Xusheng Xia, Dong Liu, Xianglong Cai, Hong Yuan, Shan He, Hui Li, Jinbo Liu, Pengyuan Wang, Ying Chen, Zhonghui Li, Jingwei Guo
Proceedings Volume 11042, 110420G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2522100
KEYWORDS: Sodium, Ionization, Argon, Excimers, Pulsed laser operation, Alkali vapor lasers, Spectroscopy, Excimer lasers

Proceedings Article | 3 January 2019 Paper
Ying Chen, Ke Liu, Pengyuan Wang, Baichao Zhang, Jingwei Guo
Proceedings Volume 11042, 110420I (2019) https://doi.org/10.1117/12.2521770
KEYWORDS: Picosecond phenomena, Pulsed laser operation, Electro optics, Mirrors, Mode locking, Crystals, Laser crystals

Proceedings Article | 3 January 2019 Paper
Xueyang Li, Shan He, Jingwei Guo, Feng Hong, Shiping Wang, Junxue Liu, Hong Yuan, Xianglong Cai, Shu Hu, Dong Liu, Jinbo Liu, Pengyuan Wang, Yuqi Jin, Fengting Sang
Proceedings Volume 11042, 110420J (2019) https://doi.org/10.1117/12.2522303
KEYWORDS: Silver, Random lasers, Solids, Waveguides, Multiple scattering, Plasmonics, Nanoparticles, Surface plasmons, Light scattering, Absorption

Showing 5 of 8 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top