Dr. Qiang Wu
Stokes Lecturer at Technological Univ Dublin
SPIE Involvement:
Author
Publications (25)

Proceedings Article | 28 September 2015 Paper
Proceedings Volume 9634, 96343F (2015) https://doi.org/10.1117/12.2194986
KEYWORDS: Resonators, Profiling, Microresonators, Optical fibers, Spectroscopy, Geometrical optics, Scanning electron microscopy, Optical fabrication, Radio propagation, Control systems

Proceedings Article | 28 September 2015 Paper
Zhaochuan Zhang, Tuan Guo, Fu Liu, Qiang Wu, Jie Li, Linghao Cheng, Bai-Ou Guan
Proceedings Volume 9634, 96345N (2015) https://doi.org/10.1117/12.2194725
KEYWORDS: Magnetism, Nanoparticles, Magnetic sensors, Plasmons, Scattering, Cladding, Fiber Bragg gratings, Sensors, Surface plasmons, Polarization

Proceedings Article | 2 June 2014 Paper
Vishnu Kavungal, Lin Bo, Qiang Wu, Mianzhen Teng, Chongxiu Yu, Gerald Farrell, Yuliya Semenova
Proceedings Volume 9157, 91578N (2014) https://doi.org/10.1117/12.2059654
KEYWORDS: Microresonators, Resonators, Multimode fibers, Optical fibers, Fiber couplers, Sensors, Microscopes, Photonics, Optical communications, Telecommunications

Proceedings Article | 2 June 2014 Paper
Qiang Wu, Youqiao Ma, Yuliya Semenova, Jinhui Yuan, Lin Bo, Pengfei Wang, Xinzhu Sang, Mianzhen Teng, Chongxiu Yu, Christy Charlton O'Mahony, Gerald Farrell
Proceedings Volume 9157, 91574U (2014) https://doi.org/10.1117/12.2059270
KEYWORDS: Sensors, Structured optical fibers, Biosensing, Refractive index, Water, Fiber optics sensors, Fiber Bragg gratings, Cladding, Single mode fibers, Liquids

SPIE Journal Paper | 19 May 2014
Shuai Wei, Jinhui Yuan, Chongxiu Yu, Sha Li, Boyuan Jin, Xiaoming Hu, Gerald Farrell, Qiang Wu
OE, Vol. 53, Issue 05, 056109, (May 2014) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.53.5.056109
KEYWORDS: Solitons, Glasses, Dispersion, Raman spectroscopy, Photonic crystal fibers, Silica, Refractive index, Radio propagation, Cladding, Waveguides

Showing 5 of 25 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top