Dr. Qingguo Xie
at Univ of Chicago
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 18 March 2008 Paper
Lu Wan, Zhijian Wu, Fengyin Zhou, Sheng Ye, Shaoqun Zeng, Chien-Min Kao, Chin-Tu Chen, Yongxue Zhang, Qingguo Xie
Proceedings Volume 6913, 69134A (2008) https://doi.org/10.1117/12.769705
KEYWORDS: Positron emission tomography, Signal attenuation, Monte Carlo methods, Computed tomography, Tissues, Lung cancer, Expectation maximization algorithms, Chest imaging, Computer simulations, Fuzzy logic

Proceedings Article | 18 March 2008 Paper
Qingguo Xie, Jun Zhu, Xi Wang, Bo Zhang, Caigang Zhu, Ning Guo, Zhi Zhang, Chin-Tu Chen, Yau Wah, Mircea Bogdan, Chien-Min Kao
Proceedings Volume 6913, 69134B (2008) https://doi.org/10.1117/12.769704
KEYWORDS: Positron emission tomography, Digital signal processing, Signal processing, Device simulation, Calibration, Picosecond phenomena, Electronics, Multiplexing, Scintillation, Sensors

Proceedings Article | 15 March 2007 Paper
Qingguo Xie, Chien-Min Kao, Rongsheng Xia, Xi Wang, Na Li, Xin Jiang, Li Zhi, Zhi Zhang, Zhonghua Deng, Chin-Tu Chen
Proceedings Volume 6510, 651041 (2007) https://doi.org/10.1117/12.713846
KEYWORDS: Positron emission tomography, Data acquisition, Clocks, Calibration, Signal processing, Digital signal processing, Crystals, Field programmable gate arrays, Sensors, Signal detection

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top