Ruixian Li
at National Univ of Defense Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 21 March 2023 Paper
Hanshuo Wu, Ruixian Li, Hu Xiao, Liangjin Huang, Pengfei Ma, Tianfu Yao, Jiangming Xu, Jinyong Leng, Zhiyong Pan, Pu Zhou
Proceedings Volume 12595, 125952D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2669262
KEYWORDS: High power fiber lasers, High power fiber amplifiers, Beam quality measurement, Fiber lasers, Fiber amplifiers, Transverse mode instability, Beam diameter, Signal to noise ratio, Doping, Absorption, Light absorption, Laser damage threshold, Cladding

SPIE Journal Paper | 14 November 2017
Yanran Gu, Chengmin Lei, Jun Liu, Ruixian Li, Le Liu, Hu Xiao, Zilun Chen
OE, Vol. 56, Issue 11, 116109, (November 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.11.116109
KEYWORDS: Optical pumping, Fiber lasers, High power fiber lasers, Coating, Optical amplifiers, Signal attenuation, Fusion splicing, Fiber amplifiers, High power fiber amplifiers, Optical engineering

Proceedings Article | 1 August 2017 Paper
Pu Zhou, Ruixian Li, Hu Xiao, Long Huang, Hanwei Zhang, Jinyong Leng, Zilun Chen, Jiangmin Xu, Jian Wu, Xiong Wang
Proceedings Volume 10339, 103391C (2017) https://doi.org/10.1117/12.2269614
KEYWORDS: Fiber lasers, Optical fibers, High power fiber lasers, Silica, Thulium

Proceedings Article | 9 November 2016 Paper
Proceedings Volume 10016, 100160S (2016) https://doi.org/10.1117/12.2246014
KEYWORDS: Fiber amplifiers, Oscillators, Absorption, Fiber lasers, Amplifiers, Polarization, Cladding, Optical isolators, Power meters, Lithium

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top