Dr. Saku Tsuneta
at National Astronomical Observatory of Japan
SPIE Involvement:
Author
Publications (22)

Proceedings Article | 21 November 2017 Open Access Paper
Yoshinori Suematsu, Kiyoshi Ichimoto, Yukio Katsukawa, Saku Tsuneta, Toshifumi Shimizu
Proceedings Volume 10566, 105662Z (2017) https://doi.org/10.1117/12.2308204
KEYWORDS: Mirrors, Space telescopes, Telescopes, Secondary tip-tilt mirrors, Optical instrument design, Wavefronts, Optical telescopes, Polarization, Space operations, Spatial resolution

Proceedings Article | 17 November 2017 Open Access Paper
Y. Suematsu, M. Koyama, T. Sukegawa, Y. Enokida, K. Saito, Y. Okura, T. Nakayasu, S. Ozaki, S. Tsuneta
Proceedings Volume 10563, 105634M (2017) https://doi.org/10.1117/12.2304257
KEYWORDS: Mirrors, Micromirrors, Spectrographs, Optics manufacturing, Surface roughness, Iterated function systems, Metals, Cutting equipment, Astronomical imaging, Image quality

Proceedings Article | 28 July 2014 Paper
Y. Suematsu, T. Sukegawa, Y. Okura, T. Nakayasu, Y. Enokida, M. Koyama, K. Saito, S. Ozaki, S. Tsuneta
Proceedings Volume 9151, 91511S (2014) https://doi.org/10.1117/12.2054569
KEYWORDS: Mirrors, Spectrographs, Micromirrors, Optics manufacturing, Surface roughness, Image quality, Optical design, Prototyping, Iterated function systems, Metals

Proceedings Article | 21 September 2012 Paper
Toru Yamada, Ikuru Iwata, Makiko Ando, Mamoru Doi, Tomotsugu Goto, Yuji Ikeda, Masatoshi Imanishi, Akio Inoue, Satoru Iwamura, Nobuyuki Kawai, Masakazu Kobayashi, Tadayuki Kodama, Yutaka Komiyama, Mariko Kubo, Hideo Matsuhara, Ken Mawatari, Yoshiki Matsuoka, Tomoki Morokuma, Hidehiko Nakaya, Koji Ohta, Atsushi Okamoto, Shinki Oyabu, Yohichi Sato, Hiroyuki Sugita, Ryo Tsutsui, Chihiro Tokoku, Jun Toshikawa, Saku Tsuneta, Takehiko Wada, Kiyoto Yabe, Naoki Yasuda, Daisuke Yonetoku
Proceedings Volume 8442, 84421A (2012) https://doi.org/10.1117/12.925632
KEYWORDS: Galactic astronomy, Near infrared, Telescopes, Satellites, Ultraviolet radiation, Space telescopes, Mirrors, Stars, Astronomy, Optical filters

Proceedings Article | 17 September 2012 Paper
Taro Sakao, Noriyuki Narukage, Shinsuke Imada, Yoshinori Suematsu, Masumi Shimojo, Saku Tsuneta, Edward DeLuca, Kyoko Watanabe, Shin-nosuke Ishikawa
Proceedings Volume 8443, 84430A (2012) https://doi.org/10.1117/12.926850
KEYWORDS: X-ray telescopes, X-rays, Mirrors, Coronagraphy, Space telescopes, Magnetism, Plasma, Telescopes, Spatial resolution, X-ray imaging

Showing 5 of 22 publications
Conference Committee Involvement (1)
Optical, Infrared, and Millimeter Space Telescopes
21 June 2004 | Glasgow, United Kingdom
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top