Dr. Tetsuhiro Minamidani
at National Astronomical Observatory of Japan
SPIE Involvement:
Author
Websites:
Publications (5)

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster
Akio Taniguchi, Yoichi Tamura, Kotaro Kohno, Shigeru Takahashi, Osamu Horigome, Jun Maekawa, Takeshi Sakai, Nario Kuno, Tetsuhiro Minamidani, Tom Bakx, Koyo Suzuki, Tatsuya Takekoshi, Takashi Tsukagoshi, Tai Oshima, Akira Endo, Kenichi Karatsu
Proceedings Volume 11453, 1145339 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560908
KEYWORDS: Spectroscopes, Statistical methods, Astronomy, Spectroscopy, Atmospheric modeling, Astronomical telescopes, Telescopes, Interference (communication), Galactic astronomy, Emission spectroscopy

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Atsushi Nishimura, Akio Ohama, Kimihiro Kimura, Daichi Tsutsumi, Yudai Matsue, Rin Yamada, Mariko Sakamoto, Kenta Matsunaga, Yutaka Hasegawa, Taisei Minami, Takeru Matsumoto, Kazuki Shiotani, So Okuda, Kakeru Fujishiro, Keisuke Sakasai, Masahiro Suzuki, Shun Saeki, Kouki Satani, Kousuke Urushihara, Chiharu Kato, Takashi Kondo, Kazuki Okawa, Daiki Kurita, Tetsuta Inaba, Shohei Maruyama, Masako Koga, Kenya Noda, Mikito Kohno, Hiroaki Iwamura, Yuichi Hori, Kaoru Nishikawa, Takeru Nishioka, Thoqin Pang, Hidetoshi Sano, Rei Enokiya, Satoshi Yoshiike, Shinji Fujita, Katsuhiro Hayashi, Kazufumi Torii, Takahiro Hayakawa, Akio Taniguchi, Kisetsu Tsuge, Yumiko Yamane, Yusuke Hattori, Takahiro Ohno, Shota Ueda, Sho Masui, Yasumasa Yamasaki, Hiroshi Kondo, Kazuji Suzuki, Kazuhiro Kobayashi, Yasunori Fujii, Yumi Fujii, Tetsuhiro Minamidani, Takeshi Okuda, Hiroaki Yamamoto, Kengo Tachihara, Toshikazu Onishi, Akira Mizuno, Hideo Ogawa, Yasuo Fukui
Proceedings Volume 11453, 114533Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562053
KEYWORDS: Receivers, Control systems, Telescopes, Submillimeter telescopes, Mirrors, Spectrometers, Robotics, Reliability

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11453, 1145349 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562137
KEYWORDS: Telescopes, Receivers, Optical instrument design, Optical mounts, Large telescopes

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Yoichi Tamura, Ryohei Kawabe, Yuhei Fukasaku, Kimihiro Kimura, Tetsutaro Ueda, Akio Taniguchi, Nozomi Okada, Hideo Ogawa, Ikumi Hashimoto, Tetsuhiro Minamidani, Noriyuki Kawaguchi, Nario Kuno, Yohei Togami, Masato Hagimoto, Satoya Nakano, Keiichi Matsuda, Sachiko Okumura, Tomoko Nakamura, Mikio Kurita, Tatsuya Takekoshi, Tai Oshima, Toshikazu Onishi, Kotaro Kohno
Proceedings Volume 11445, 114451N (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561885
KEYWORDS: Wavefront sensors, Adaptive optics, Interferometry, Telescopes, Wavefronts, Astronomy, Astronomical telescopes, Mirror structures, Mirrors, Segmented mirrors

Proceedings Article | 19 July 2016 Paper
Tetsuhiro Minamidani, Atsushi Nishimura, Yusuke Miyamoto, Hiroyuki Kaneko, Hiroyuki Iwashita, Chieko Miyazawa, Hiroyuki Nishitani, Takuya Wada, Yasunori Fujii, Toshikazu Takahashi, Yoshizo Iizuka, Hideo Ogawa, Kimihiro Kimura, Yuto Kozuki, Yutaka Hasegawa, Mitsuhiro Matsuo, Shinji Fujita, Satoshi Ohashi, Kana Morokuma-Matsui, Jun Maekawa, Kazuyuki Muraoka, Taku Nakajima, Tomofumi Umemoto, Kazuo Sorai, Fumitaka Nakamura, Nario Kuno, Masao Saito
Proceedings Volume 9914, 99141Z (2016) https://doi.org/10.1117/12.2232137
KEYWORDS: Receivers, Telescopes, Astronomical telescopes, Observatories, Signal processing, Galactic astronomy, Astronomy, Mirrors, Space telescopes, Polarization

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top