Tetsutaro Ueda
at Nagoya Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Yoichi Tamura, Ryohei Kawabe, Yuhei Fukasaku, Kimihiro Kimura, Tetsutaro Ueda, Akio Taniguchi, Nozomi Okada, Hideo Ogawa, Ikumi Hashimoto, Tetsuhiro Minamidani, Noriyuki Kawaguchi, Nario Kuno, Yohei Togami, Masato Hagimoto, Satoya Nakano, Keiichi Matsuda, Sachiko Okumura, Tomoko Nakamura, Mikio Kurita, Tatsuya Takekoshi, Tai Oshima, Toshikazu Onishi, Kotaro Kohno
Proceedings Volume 11445, 114451N (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561885
KEYWORDS: Wavefront sensors, Adaptive optics, Interferometry, Telescopes, Wavefronts, Astronomy, Astronomical telescopes, Mirror structures, Mirrors, Segmented mirrors

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation
Akira Endo, Kenichi Karatsu, Yoichi Tamura, Tai Oshima, Akio Taniguchi, Tatsuya Takekoshi, Shin'ichiro Asayama, Tom J. L. Bakx, Sjoerd Bosma, Juan Bueno, Bruno Buijtendorp, Kah Wuy Chin, Yasunori Fujii, Kazuyuki Fujita, Esmee Huijten, Robert Huiting, Soh Ikarashi, Tsuyoshi Ishida, Shun Ishii, Ryohei Kawabe, Teun Klapwijk, Kotaro Kohno, Akira Kouchi, Nuria Llombart, Jun Maekawa, Vignesh Murugesan, Shunichi Nakatsubo, Masato Naruse, Kazushige Ohtawara, Alejandro Pascual Laguna, Junya Suzuki, Koyo Suzuki, David Thoen, Takashi Tsukagoshi, Tetsutaro Ueda, Pieter de Visser, Paul van der Werf, Stephen J. Yates, Yuki Yoshimura, Ozan Yurduseven, Shahab Dabironezare, Sebastian Hähnle, Jochem J. Baselmans
Proceedings Volume 11453, 114530L (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560669
KEYWORDS: Astronomy, Spectroscopy, Superconductors, Prototyping, Integrated circuits, Electronic filtering, Signal detection, Microwave radiation, Inductance, Sensors

Proceedings Article | 10 July 2018 Presentation
Akira Endo, Kenichi Karatsu, Yoichi Tamura, Shun Ishii, Tatsuya Takekoshi, Tai Oshima, Akio Taniguchi, Tsuyoshi Ishida, Koyo Suzuki, David Thoen, Robert Huiting, Toshihiko Kobiki, Tom Bakx, Kaui Chin, Kazuyuki Fujita, Vignesh Murugesan, Sjoerd Bosma, Ozan Yurduseven, Tetsutaro Ueda, Masato Naruse, Shunichi Nakatsubo, Akira Kouchi, Jun Maekawa, Stephen Yates, Nuria Llombart, Teun Klapwijk, Ryohei Kawabe, Shin'ichiro Asayama, Paul van der Werf, Kotaro Kohno, Jochem Baselmans
Proceedings Volume 10708, 107080N (2018) https://doi.org/10.1117/12.2309804
KEYWORDS: Spectroscopy, Optical filters, Extremely high frequency, Astronomy, Superconductors, Bandpass filters, Sensors, Space telescopes, Telescopes, Stars

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top