Dr. Tomoki Morokuma
Principal Staff Scientist at Chiba Institute of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (50)

Proceedings Article | 29 August 2022 Presentation + Paper
Takashi Miyata, Yuzuru Yoshii, Mamoru Doi, Kotaro Kohno, Masuo Tanaka, Kentaro Motohara, Takeo Minezaki, Shigeyuki Sako, Tomoki Morokuma, Toshihiko Tanabe, Bunyo Hatsukade, Masahiro Konishi, Hidenori Takahashi, Takafumi Kamizuka, Fumi Egusa, Hiroaki Sameshima, Kentaro Asano, Atsushi Nishimura, Shuhei Koyama, Natsuko Kato, Mizuki Numata, Tsutomu Aoki, Leonardo Bronfman, Maria Ruiz, Mario Hamuy, Rene Mendez, Guido Garay, Andrés Escala
Proceedings Volume 12182, 1218211 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628146
KEYWORDS: Telescopes, Mirrors, Observatories, Astronomy, Coating, Astronomical telescopes, Mid-IR, Spectrographs, Optical fabrication, Actuators

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12184, 121845J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628600
KEYWORDS: Near infrared, Imaging systems, Spectroscopy, Sensors, Mid-IR

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Yuzuru Yoshii, Mamoru Doi, Takashi Miyata, Kotaro Kohno, Masuo Tanaka, Takeo Minezaki, Shigeyuki Sako, Tomoki Morokuma, Toshihiko Tanabe, Bunyo Hatsukade, Masahiro Konishi, Takafumi Kamizuka, Kentaro Asano, Hiroaki Sameshima, Natsuko Kato, Mizuki Numata, Hidenori Takahashi, Tsutomu Aoki, Takao Soyano, Ken'ichi Tarusawa, Kenji Yoshikawa, Kentaro Motohara, Yoichi Tamura, Shintaro Koshida, Toshihiro Handa, Leonardo Bronfman, Maria Ruiz, Mario Hamuy, Rene Mendez, Andres Escala
Proceedings Volume 11445, 1144514 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560238
KEYWORDS: Telescopes, Observatories, Infrared telescopes, Infrared radiation, Mirrors, Astronomy, Infrared astronomy, Astronomical telescopes, Climatology, Atmospheric sciences

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11447, 114475X (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560789
KEYWORDS: Telescopes, Mid-IR, Observatories, Imaging spectroscopy, Spectroscopy, Spectroscopes, Imaging systems, Calibration, Spectroscopic atmospheric monitoring techniques, Absorption

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Kosuke Kushibiki, Hiroki Nakamura, Nuo Chen, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Ichi Tanaka, Ken-ichi Tadaki, Jun Toshikawa, Yusei Koyama, Rhythm Shimakawa, Tomoko Suzuki, Tetsuro Asano, Hirofumi Okita, Shintaro Koshida, Ken Tateuchi, Soya Todo, Yutaka Kobayakawa, Yutaro Kitagawa, Hirofumi Ohashi, Yukihiro Kono, Yasunori Terao, Tsutomu Aoki, Kentaro Asano, Mamoru Doi, Bunyo Hatsukade, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Mizuki Numata, Shigeyuki Sako, Hiroaki Sameshima, Takao Soyano, Toshihiko Tanabé, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Ryou Ohsawa, Kengo Tachibana, Tsubasa Michifuji, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 11447, 114475H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560422
KEYWORDS: Telescopes, Observatories, Infrared telescopes, Astronomical imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Spectrographs, Mirrors, Imaging spectroscopy, Spectroscopes

Showing 5 of 50 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top