Vincent Shu
at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 20 September 2020 Presentation
Dai Tsunoda, Yasuaki Horima, Yohei Torigoe, Brian Dillon, Adam Lyons, Tom Wallow, Kurt Wampler, Vincent Shu, Quan Zhang
Proceedings Volume 11518, 115180P (2020) https://doi.org/10.1117/12.2573132
KEYWORDS: Photomasks, Optical proximity correction, Lithography, Device simulation, Semiconducting wafers, Optical simulations

Proceedings Article | 20 March 2018 Presentation + Paper
Shibing Wang, Stanislas Baron, Nishrin Kachwala, Chidam Kallingal, Dezheng Sun, Vincent Shu, Weichun Fong, Zero Li, Ahmad Elsaid, Jin-Wei Gao, Jing Su, Jung-Hoon Ser, Quan Zhang, Been-Der Chen, Rafael Howell, Stephen Hsu, Larry Luo, Yi Zou, Gary Zhang, Yen-Wen Lu, Yu Cao
Proceedings Volume 10587, 105870N (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299421
KEYWORDS: SRAF, Machine learning, Optical proximity correction, Photomasks, Lithography, Model-based design, Source mask optimization, Computational lithography, Image processing

Proceedings Article | 16 October 2017 Presentation + Paper
Chris Spence, Quan Zhang, Vincent Shu, Been-Der Chen, Stanislas Baron, Yasuko Saito, Masakazu Hamaji, Yasuaki Horima, Shuichiro Ohara
Proceedings Volume 10451, 1045104 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2280470
KEYWORDS: Photomasks, Optical proximity correction, Lithography, SRAF, Mask making, Process modeling

Proceedings Article | 31 March 2014 Paper
Yang Ping, Sarah McGowan, Ying Gong, Yee Mei Foong, Jian Liu, Jianhong Qiu, Vincent Shu, Bo Yan, Jun Ye, Pengcheng Li, Hui Zhou, Taksh Pandey, Jiao Liang, Chris Aquino, Stanislas Baron, Sanjay Kapasi
Proceedings Volume 9052, 90521N (2014) https://doi.org/10.1117/12.2048513
KEYWORDS: Optical proximity correction, SRAF, Source mask optimization, Resolution enhancement technologies, Molybdenum, Photomasks, Electroluminescence, Astatine, Printing, Neodymium

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top