Dr. Wei Wang
at Changsha Univ of Science & Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 12 March 2020 Paper
Mengzhu Li, Weizheng Wang, Junli Qi, Yanfang Guo, Wenjun Yi, Wusheng Tang, Mengjun Zhu, Jiying Liu, Wei Wang, Jubo Zhu, Xujian Li
Proceedings Volume 11438, 114380E (2020) https://doi.org/10.1117/12.2542670
KEYWORDS: Coded apertures, Reconstruction algorithms, Hyperspectral imaging, Coded aperture imaging, Image quality, Imaging spectroscopy

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Junli Qi, Jiying Liu, Weizheng Wang, Mengzhu Li, Wusheng Tang, Wenjun Yi, Mengjun Zhu, Yanfang Guo, Jubo Zhu, Xiujian Li, Wei Wang
Proceedings Volume 11186, 1118613 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537503
KEYWORDS: Coded apertures, Super resolution, Hyperspectral imaging, Charge-coupled devices, Prisms, Image resolution, Reconstruction algorithms, Coded aperture imaging, Image restoration, Image compression

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Yanfang Guo, Wusheng Tang, Wei Wang, Wenjun Yi, Mengjun Zhu, Mengzhu Li, Jubo Zhu, Xiujian Li, Junli Qi, Xiaofeng Wang
Proceedings Volume 11186, 1118615 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537515
KEYWORDS: Reconstruction algorithms, Distortion, Phase retrieval, Coherence imaging

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top