Dr. Xiaobing Zhou
Assistant Professor of Geophysics at Montana Tech of The Univ of Montana
SPIE Involvement:
Editorial Board Member: Journal of Applied Remote Sensing | Author
Publications (5)

SPIE Journal Paper | 5 January 2022
Dong He, Xiaobing Zhou, Xianglin Huang, Wenmin Zhang, Qingjiu Tian, Nianxu Xu, Yanbiao Xi, Jia Tian, Faisal Mumtaz
JARS, Vol. 16, Issue 01, 018501, (January 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JRS.16.018501
KEYWORDS: Vegetation, Data modeling, Remote sensing, Environmental sensing, Data centers, Clouds, Climatology, Climate change, Time series analysis, Statistical modeling

SPIE Journal Paper | 2 June 2021
Qingjiang Du, Guihua Yi, Xiaobing Zhou, Tingbin Zhang, Jingji Li, Huijun Xie, Jiao Hu
JARS, Vol. 15, Issue 02, 028502, (June 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JRS.15.028502
KEYWORDS: Vegetation, Molybdenum, Climate change, Climatology, Temperature metrology, Remote sensing, Environmental sensing, MODIS, Ecosystems, Data modeling

SPIE Journal Paper | 23 December 2019
Jie Xia, Guihua Yi, Tingbin Zhang, Xiaobing Zhou, Jiaqing Miao, Xiaojuan Bie
JARS, Vol. 13, Issue 04, 048506, (December 2019) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JRS.13.048506
KEYWORDS: Vegetation, Climate change, Climatology, MODIS, Temperature metrology, Environmental sensing, Data centers, Data modeling, Meteorology, Remote sensing

SPIE Journal Paper | 2 November 2018
JARS, Vol. 12, Issue 04, 046019, (November 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JRS.12.046019
KEYWORDS: Satellites, MODIS, Earth observing sensors, Photography, Lithium, Radar, Satellite imaging, Landsat, Temperature metrology, Climate change

SPIE Journal Paper | 1 December 2009
Kaijun Song, Xiaobing Zhou, Yong Fan
JARS, Vol. 3, Issue 01, 033567, (December 2009) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.3277666
KEYWORDS: Soil science, Scanning probe microscopy, Backscatter, Reflection, Data modeling, Scattering, Radar, Error analysis, Particles, Interfaces

Conference Committee Involvement (10)
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability XV
22 August 2018 | San Diego, California, United States
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability XIV
9 August 2017 | San Diego, California, United States
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability XIII
31 August 2016 | San Diego, California, United States
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability XII
11 August 2015 | San Diego, California, United States
Remote Sensing and Modeling of Ecosystems for Sustainability XI
18 August 2014 | San Diego, California, United States
Showing 5 of 10 Conference Committees
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top