Prof. Xiaodong Yuan
at China Academy of Engineering Physics
SPIE Involvement:
Author
Publications (27)

Proceedings Article | 19 November 2021 Presentation + Paper
Yuhai Li, Qingshun Bai, Rongqi Shen, Peng Zhang, Lihua Lu, Xiaodong Yuan, Xinxiang Miao, Wei Han, Hao Liu, Lin Huang, Caizhen Yao
Proceedings Volume 11910, 1191017 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599668
KEYWORDS: Plasma, Sol-gels, Optical components, Transmittance, Oxygen, Contamination, Natural surfaces, Chemical reactions, Antireflective coatings, Carbon

Proceedings Article | 31 January 2020 Paper
Hongjie Liu, Xiangfu Meng, Fang Wang, Tianran Zheng, Qiang Yuan, Jianmin Shi, Dongxia Hu, Xiaodong Yuan, Qihua Zhu
Proceedings Volume 11427, 114273L (2020) https://doi.org/10.1117/12.2553040

SPIE Journal Paper | 27 January 2018
Hui Wang, Zheng Zhang, Kai Long, Tianye Liu, Jun Li, Changchun Liu, Zhao Xiong, Xiaodong Yuan
OE, Vol. 57, Issue 01, 015109, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.57.1.015109
KEYWORDS: Mirrors, Distortion, Optical mounts, Actuators, Laser systems engineering, Wavefronts, Adaptive optics, Surface finishing, Optical engineering, Analytical research

Proceedings Article | 1 August 2017 Paper
Q. S. Bai, X. He, K. Zhang, W. Yang, F. H. Zhang, X. D. Yuan
Proceedings Volume 10339, 103392C (2017) https://doi.org/10.1117/12.2272078
KEYWORDS: Absorption, Silica, Particle contamination, Laser systems engineering, Adsorption, Particles, Surface roughness, Particle systems, Optical components, Aluminum

Proceedings Article | 1 August 2017 Paper
Taixiang Liu, Ke Yang, Heyang Li, Lianghong Yan, Xiaodong Yuan, Hongwei Yan
Proceedings Volume 10339, 103390C (2017) https://doi.org/10.1117/12.2269510
KEYWORDS: Silica, Finite-difference time-domain method, Etching, Wet etching, 3D modeling, Fusion energy, Laser welding, Time metrology

Showing 5 of 27 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top