Dr. Xinlun Cai
Research Assistant at Sun Yat-Sen Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (8)

Proceedings Article | 18 March 2024 Paper
Yanhu Zhang, Xinlun Cai, Bing Wang, Siyuan Yu
Proceedings Volume 13104, 131044M (2024) https://doi.org/10.1117/12.3023619

Proceedings Article | 9 March 2024 Presentation
Yifan Qi, Xingyu Jia, Jingyi Wang, Xinlun Cai, Guanhao Wu, Yang Li
Proceedings Volume PC12890, PC128900S (2024) https://doi.org/10.1117/12.3000711
KEYWORDS: Distance measurement, Laser frequency, Electro optics, Modulation frequency, LIDAR, Frequency modulation, Frequency combs, Sensing systems, Ranging, Lithium niobate

SPIE Journal Paper | 29 June 2022 Open Access
Xiaoyue Liu, Shengqian Gao, Chi Zhang, Ying Pan, Rui Ma, Xian Zhang, Lin Liu, Zhenda Xie, Shining Zhu, Siyuan Yu, Xinlun Cai
APN, Vol. 1, Issue 01, 016001, (June 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.APN.1.1.016001
KEYWORDS: Waveguides, Second-harmonic generation, Lithium niobate, Harmonic generation, Thin films, Photonics, Silicon, Scanning electron microscopy, Refractive index, Etching

SPIE Journal Paper | 30 October 2021 Open Access
Xiaodong Zheng, Peiyu Zhang, Renyou Ge, Liangliang Lu, Guanglong He, Qi Chen, Fangchao Qu, LaBao Zhang, Xinlun Cai, Yanqing Lu, Shining Zhu, Peiheng Wu, Xiaosong Ma
AP, Vol. 3, Issue 05, 055002, (October 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.3.5.055002
KEYWORDS: Quantum key distribution, Silicon, Superconductors, Sensors, Quantum communications, Relays, Photons, Waveguides, Single photon detectors, Polarization

Proceedings Article | 5 November 2020 Paper
Proceedings Volume 11568, 115681F (2020) https://doi.org/10.1117/12.2580061
KEYWORDS: Coarse wavelength division multiplexing, Directional couplers, Waveguides, Thin films, Wavelength division multiplexing, Transmittance, Silicon, Telecommunications, Multiplexers

Showing 5 of 8 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top