Dr. Ying Sun
at Sun Yat-sen Univ. Cancer Ctr.
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

Proceedings Article | 16 March 2020 Paper
Proceedings Volume 11314, 113143W (2020) https://doi.org/10.1117/12.2551285
KEYWORDS: Magnetic resonance imaging, Computed tomography, Data modeling, Tissues, Sun, Lutetium, Radiotherapy, Cancer, Head, Signal attenuation

Proceedings Article | 13 March 2017 Presentation + Paper
Zhen-yu He, Xiao-bo Jiang, Yong Bao, Qiao-qiao Li, Lian-ying Hu, Yuan-hong Gao, Hui Liu, Xiao-wu Deng, Yun-fei Xia, Meng-zhong Liu, Xin Yang, Ying Sun, Mao-sheng Lin, Ning-shan Zhong, Jiang Hu, Zhen-yu Qi, Bao-yue Li, Cheng-guang Lin, Xiao-yan Huang
Proceedings Volume 10138, 101380G (2017) https://doi.org/10.1117/12.2254521
KEYWORDS: Radiotherapy, Document management, Databases, Data storage, Clouds, Computer programming languages, Computer programming, Visual programming languages, Visualization, Computer security, Network architectures, Sun

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top