Dr. Yuan-Feng Zhu
at Jiangxi Normal Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (8)

SPIE Journal Paper | 23 August 2021
OE, Vol. 60, Issue 08, 086105, (August 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.60.8.086105
KEYWORDS: Waveguides, Terahertz radiation, Absorption, Bridges, 3D printing, Cladding, Optical engineering, Waveguide modes, Refractive index, Dielectrics

Proceedings Article | 18 June 2021 Paper
Proceedings Volume 11850, 1185009 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2599206

SPIE Journal Paper | 23 August 2018
Yuan-Feng Zhu, Xin Liu, Chun-Fang Rao, Hua Zhong, Hai-Mei Luo, Yan-Hua Chen, Zhi-Qing Ye, Hua Wang
OE, Vol. 57, Issue 08, 086112, (August 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.57.8.086112
KEYWORDS: Terahertz radiation, Dielectric polarization, Polarization, Dielectrics, Absorption, Birefringence, Solids, Erbium, Optical engineering, Telecommunications

SPIE Journal Paper | 5 January 2017
Hua Wang, Ming-Yang Chen, Yuan-Feng Zhu, Shen-Yi Li, Ping Yin, Xiao-Sheng Wu, Ren-Hua Li, Zhi-Min Cai, Ping-Ping Fu, Hong Qin, Jin Wei
OE, Vol. 56, Issue 01, 016103, (January 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.1.016103
KEYWORDS: Optical fibers, Cladding, Single mode fibers, Lithium, Fiber to the x, Optical engineering, Refractive index, Roads, Optoelectronics, Telecommunications

Proceedings Article | 25 October 2016 Paper
Ping Yin, Hua Wang, Ming-Yang Chen, Jin Wei, Zhi-Min Cai, Lu-Ming Li, Ji-Hai Yang, Yuan-Feng Zhu
Proceedings Volume 10158, 101580G (2016) https://doi.org/10.1117/12.2245800
KEYWORDS: Optical fibers

Showing 5 of 8 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top