Dr. Yutaro Kitagawa
Graduate Student at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (17)

SPIE Journal Paper | 4 March 2024 Open Access
JATIS, Vol. 10, Issue 01, 015004, (March 2024) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.10.1.015004
KEYWORDS: Mirrors, Telescopes, Image quality, Mirror surfaces, Vignetting, Surface roughness, Engineering, Stars, Optical components, Off axis mirrors

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Kosuke Kushibiki, Hiroki Nakamura, Nuo Chen, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Ichi Tanaka, Ken-ichi Tadaki, Jun Toshikawa, Yusei Koyama, Rhythm Shimakawa, Tomoko Suzuki, Tetsuro Asano, Hirofumi Okita, Shintaro Koshida, Ken Tateuchi, Soya Todo, Yutaka Kobayakawa, Yutaro Kitagawa, Hirofumi Ohashi, Yukihiro Kono, Yasunori Terao, Tsutomu Aoki, Kentaro Asano, Mamoru Doi, Bunyo Hatsukade, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Mizuki Numata, Shigeyuki Sako, Hiroaki Sameshima, Takao Soyano, Toshihiko Tanabé, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Ryou Ohsawa, Kengo Tachibana, Tsubasa Michifuji, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 11447, 114475H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560422
KEYWORDS: Telescopes, Observatories, Infrared telescopes, Astronomical imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Spectrographs, Mirrors, Imaging spectroscopy, Spectroscopes

Proceedings Article | 10 July 2018 Paper
Proceedings Volume 10706, 107063F (2018) https://doi.org/10.1117/12.2312351
KEYWORDS: Mirrors, Tolerancing, Vignetting, Aluminum, Surface finishing, Infrared telescopes, Surface roughness, Off axis mirrors, Diamond

Proceedings Article | 6 July 2018 Paper
Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Yasunori Terao, Hirofumi Ohashi, Yukihiro Kono, Kosuke Kushibiki, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Ichi Tanaka, Ken-ichi Tadaki, Jun Toshikawa, Yusei Koyama, Rhythm Shimakawa, Tomoko Suzuki, Ken Tateuchi, Yutaro Kitagawa, Yutaka Kobayakawa, Soya Todo, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Bunyo Hatsukade, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma , Shigeyuki Sako, Takao Soyano, Toshihiko Tanabé, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Yoichi Tamura, Shintaro Koshida, Ryou Ohsawa, Masahito Uchiyama, Tomohiro Mori, Jumpei Yamaguchi, Yutaka Yoshida, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 10702, 1070226 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2310060
KEYWORDS: Telescopes, Sensors, Astronomical imaging, Observatories, Spectrographs, Astronomy, Spectroscopy, Infrared telescopes, Spectroscopes, Infrared radiation

Proceedings Article | 9 August 2016 Paper
Kentaro Motohara, Masahiro Konishi, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Yutaro Kitagawa, Yutaka Kobayakawa, Yasunori Terao, Hirofumi Ohashi, Tsutomu Aoki, Mamoru Doi, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Kiyoshi Mori, Ryou Ohsawa, Kazushi Okada, Shigeyuki Sako, Takao Soyano, Yoichi Tamura, Toshihiko Tanabe, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Masahito Uchiyama, Shintaro Koshida, Kentaro Asano, Ken Tateuchi, Mizhuo Uchiyama, Soya Todo, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 9908, 99083U (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231386
KEYWORDS: Telescopes, Near infrared, Astronomical imaging, Spectrographs, Infrared telescopes, Cameras, Sensors, Space telescopes, Observatories, Collimators

Showing 5 of 17 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top