Dr. Zhangli Wang
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

Proceedings Article | 28 November 2023 Poster + Paper
Proceedings Volume 12765, 1276521 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2688965
KEYWORDS: Imaging systems, Optical testing, Optical alignment, Reconnaissance systems, Image resolution

Proceedings Article | 20 September 2022 Paper
Pengcheng Sun, Zheng Zhang, Yao Tian, Zhibin Wang, Jun Su, Yunlong Zhang, Zhangli Wang, Jun Hui, Bo Zhang, Linlin He, Junqi Li
Proceedings Volume 12261, 1226137 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2638877
KEYWORDS: Titanium, Modeling and simulation, Error analysis, Data modeling

Proceedings Article | 24 November 2021 Paper
Proceedings Volume 12069, 1206902 (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600798
KEYWORDS: Mirrors, Cameras, Finite element methods, Error analysis, Analytical research, Structural design, Reflectivity, Image quality, Diamond turning, Tolerancing

Proceedings Article | 24 November 2021 Paper
Proceedings Volume 12061, 120611W (2021) https://doi.org/10.1117/12.2612404
KEYWORDS: Infrared radiation, Infrared imaging, Optical design, Target detection

Proceedings Article | 11 January 2019 Paper
Xiaozhou Zuo, Yan Zhang, Haicheng Yang, Gangyang Hui, Xin Liu, Zhangli Wang, Feng Jiang, Hongjun Zhao, Weiguang Liu, Xiaobin Zhou
Proceedings Volume 10837, 1083718 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2504848
KEYWORDS: Error analysis, Mirrors, Imaging systems, Mathematical modeling, Optical design, Optical alignment

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top