Dr. Zigeng Liu
at Dalian Univ of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 23 April 2017 Paper
Fang Wang, Yang Zhang, Zigeng Liu, Siyu Qian, Yiying Gu, Zhenguo Jing, Changsen Sun, Wei Peng
Proceedings Volume 10323, 103233W (2017) https://doi.org/10.1117/12.2265366
KEYWORDS: Sensors, Surface plasmons, Fiber Bragg gratings, Molecules, Fiber optics, Fiber optics sensors, Cladding, Gold, Proteins, Refractive index

Proceedings Article | 9 January 2017 Paper
Zigeng Liu, Daoman Han, Xinpu Zhang, Yongxin Liu, Wei Peng, Younian Wang
Proceedings Volume 10025, 1002502 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2245819
KEYWORDS: Plasmas, Fiber Bragg gratings, Argon, Temperature metrology, Temperature sensors, Electrodes, Protactinium, Head, Ions, Sensors

Proceedings Article | 14 November 2016 Paper
Shimeng Chen, Yun Liu, Lixia Li, Zigeng Liu, Wei Peng
Proceedings Volume 10025, 100250R (2016) https://doi.org/10.1117/12.2245948
KEYWORDS: Surface plasmons, Biosensors, Fiber optics, Sensors, Capillaries, Gold, Absorption, Fiber optics sensors, Multimode fibers, Calibration

Proceedings Article | 4 November 2016 Paper
Proceedings Volume 10027, 100270M (2016) https://doi.org/10.1117/12.2245960
KEYWORDS: Optical fibers, Refractive index, Particles, Gold, Optical spheres, Sensors, Dielectrics, Fiber optics sensors, Fiber optics, Biosensing

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top