Dr. Jiahao Huo
at Univ of Science and Technology Beijing
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

SPIE Journal Paper | 27 July 2022
Jiahao Huo, Guangping Ge, Xian Zhou, Xiaoying Zhang, Jinhui Yuan, Wei Huangfu, Keping Long
OE, Vol. 61, Issue 07, 076112, (July 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.61.7.076112
KEYWORDS: Polarization, Filtering (signal processing), Digital signal processing, Detection and tracking algorithms, Computer simulations, Optical engineering, Ultrafast phenomena, Forward error correction, Optical fibers, Optical communications

SPIE Journal Paper | 10 December 2020
Jiahao Huo, Meng Wang, Min He, Xian Zhou, Keping Long
OE, Vol. 59, Issue 12, 126105, (December 2020) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.59.12.126105
KEYWORDS: Digital signal processing, Nonlinear optics, Computer simulations, Signal processing, Transmittance, Telecommunications, Optical engineering, Optical amplifiers, Computer programming, Tolerancing

SPIE Journal Paper | 31 October 2017
Jiahao Huo, Xian Zhou, Kangping Zhong, Tao Gui, Fengze Tan, Jiajing Tu, Jinhui Yuan, Hongyu Zhang, Keping Long, Changyuan Yu, Alan Pak Tao Lau, Chao Lu
OE, Vol. 56, Issue 10, 106116, (October 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.10.106116
KEYWORDS: Orthogonal frequency division multiplexing, Polarization, Signal detection, Digital signal processing, Photodetectors, Modulation, Single sideband modulation, Modulators, Receivers, Optical engineering

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top