Qing-Xuan Jia
at Institute of Semiconductors
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 17 May 2019 Paper
Cheng-Ao Yang, Sheng-Wen Xie, Yi Zhang, Jin-Ming Shang, Ye Yuan, Fu-Hui Shao, Shu-Shan Huang, Qing-Xuan Jia, Yu Zhang, Ying-Qiang Xu, Zhi-Chuan Niu
Proceedings Volume 11170, 111701A (2019) https://doi.org/10.1117/12.2533003
KEYWORDS: Semiconductor lasers, Gallium antimonide, Distributed Bragg reflectors, Chromium, Continuous wave operation, Bragg gratings, Quantum wells, Electron beam lithography, Absorption

Proceedings Article | 26 April 2019 Paper
Chunyan Guo, Ying Ding, Edward Wasige, Qingxuan Jia, Guowei Wang, Yingqiang Xu, Zhichuan Niu, Tao Wang, Jinshou Tian, Zhaoxin Wu
Proceedings Volume 11031, 1103113 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2520738
KEYWORDS: Platinum, Infrared radiation, Prisms, Short wave infrared radiation, Sensors, Photodetectors, Visible radiation, Absorption, Infrared imaging, Infrared detectors

Proceedings Article | 9 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10826, 108261Z (2018) https://doi.org/10.1117/12.2509181
KEYWORDS: Antireflective coatings, Photodetectors, Infrared detectors, Superlattices, Sensors, Infrared photography, Infrared radiation, Infrared sensors, Silica, Reflectivity

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top