Dr. Wanfa Liu
at Dalian Institute of Chemical Physics
SPIE Involvement:
Author
Publications (9)

Proceedings Article | 17 April 2020 Paper
Proceedings Volume 11455, 1145524 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2563487
KEYWORDS: Rubidium, Four wave mixing, Laser applications, Laser sources, Laser communications, Second-harmonic generation

Proceedings Article | 13 January 2017 Paper
Zhi Xu, Pengyuan Wang, Wanfa Liu, Yimin Li, Baodong Gai, Yannan Tan, Chunyan Jia, Jingwei Guo
Proceedings Volume 10254, 102540F (2017) https://doi.org/10.1117/12.2257652
KEYWORDS: Diodes, Semiconductor lasers, Er:YAG lasers, Crystals, YAG lasers, Laser crystals, Optical pumping, Mirrors, Absorption, Mid-IR

Proceedings Article | 13 January 2017 Paper
Proceedings Volume 10254, 102540D (2017) https://doi.org/10.1117/12.2257634
KEYWORDS: Raman spectroscopy, Raman scattering, Resonators, Mirrors, Energy efficiency, Neodymium, Output couplers, Reflectivity, Laser scattering, Q switched lasers

Proceedings Article | 3 February 2015 Paper
Yan-nan Tan, Yi-min Li, Tong Liu, Fa-quan Gong, Chun-yan Jia, Shu Hu, Bao-dong Gai, Jing-wei Guo, Wan-fa Liu
Proceedings Volume 9255, 92552R (2015) https://doi.org/10.1117/12.2065373
KEYWORDS: Rubidium, Absorption, Alkali vapor lasers, Photons, Semiconductor lasers, Dye lasers, Chemical species, Optical pumping, Diodes, Laser applications

Proceedings Article | 3 February 2015 Paper
Baodong Gai, Shu Hu, Hui Li, Zhe Shi, Xianglong Cai, Jingwei Guo, Yannan Tan, Wanfa Liu, Yuqi Jin, Fengting Sang
Proceedings Volume 9255, 92552O (2015) https://doi.org/10.1117/12.2065367
KEYWORDS: Cesium, Luminescence, Chemical species, Laser induced fluorescence, Alkali metals, Near infrared, Photons, Laser processing, Spectroscopy, Semiconductor lasers

Showing 5 of 9 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top