Dr. Jia Hui
at National Univ of Defense Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (13)

Proceedings Article | 21 December 2013 Paper
Jiali Liao, Xiujian Li, Matthew Marko, Hui Jia, Ju Liu, Jiankun Yang, Yizhou Tan, Xiaochun Wang, Yuanda Zhang, Wusheng Tang
Proceedings Volume 9047, 904702 (2013) https://doi.org/10.1117/12.2036468
KEYWORDS: Solitons, Waveguides, Dispersion, Femtosecond phenomena, Scanning probe microscopy, Wave propagation, Silicon photonics, Raman scattering, Nonlinear optics, Nanowires

Proceedings Article | 27 November 2012 Paper
Jing-gao Sui, Wu-sheng Tang, Xiao-ya Zhang, Chen-cheng Feng, Hui Jia
Proceedings Volume 8559, 85590H (2012) https://doi.org/10.1117/12.999516
KEYWORDS: Optoelectronics, Optical correlators, Target recognition, Image processing, Electrodes, Lens design, Computer simulations, Computing systems, Sensors, Image filtering

Proceedings Article | 16 October 2012 Paper
Junli Qi, Yongming Nie, Xiaofeng Wang, Jiali Liao, Ju Liu, Jiankun Yang, Hui Jia, Xiujian Li
Proceedings Volume 8416, 841621 (2012) https://doi.org/10.1117/12.978238
KEYWORDS: Polarization, Femtosecond phenomena, Spatial light modulators, Polarizers, Liquid crystals, Wave plates, Ultrafast phenomena, Optical properties, Optical storage, Pulsed laser operation

Proceedings Article | 15 October 2012 Paper
Wen-jun Yi, Hai-bo Liu, Jian-kun Yang, Hui Jia, Li-xin Yang
Proceedings Volume 8420, 842008 (2012) https://doi.org/10.1117/12.977625
KEYWORDS: Stars, Algorithm development, Sensors, Star sensors, Image sensors, Databases, Computer simulations, Algorithms, Reliability, Optics manufacturing

SPIE Journal Paper | 1 February 2011
Hai-bo Liu, Ji-chun Tan, Hui Jia, Xiu-jian Li, Jiong-qi Wang, Jian-kun Yang
OE, Vol. 50, Issue 02, 023604, (February 2011) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.3542039
KEYWORDS: Stars, Calibration, Cameras, Filtering (signal processing), Optical tracking, Detection and tracking algorithms, Error analysis, Optical engineering, Defense technologies, Physics

Showing 5 of 13 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top