Dr. Jian Li
at China Academy of Engg Physics
SPIE Involvement:
Author
Publications (6)

Proceedings Article | 13 November 2019 Paper
Proceedings Volume 11343, 1134322 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2551662

Proceedings Article | 13 November 2019 Paper
Qi Jing, Yongbin Zhang, Jian Li, Guangmin Liu, Fang Ji
Proceedings Volume 11343, 1134323 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2552016

Proceedings Article | 28 January 2019 Paper
Xin-Cai Zhao, Ning-Wen Liu, Jian Li, Zheng-Fei Xiao, Xu Wang, Wei-feng Wen, Ze-Ren Li
Proceedings Volume 11051, 110510P (2019) https://doi.org/10.1117/12.2525513
KEYWORDS: Photography, Cameras, Imaging systems, High speed photography, Image processing, Control systems, High speed cameras

Proceedings Article | 14 September 2018 Presentation + Paper
Proceedings Volume 10742, 107420N (2018) https://doi.org/10.1117/12.2321080
KEYWORDS: Mathematical modeling, Polishing, Surface roughness, Photovoltaics, Surface finishing, Abrasives, Particles, Optics manufacturing

Proceedings Article | 14 September 2018 Presentation + Paper
Proceedings Volume 10742, 107420O (2018) https://doi.org/10.1117/12.2321078
KEYWORDS: Polishing, Etching, Surface roughness, Surface finishing, Abrasives, Optics manufacturing

Showing 5 of 6 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top