Dr. Qili Tian
at Tsinghua Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 17 August 2023 Paper
Xing Liu, Xinyi Lu, Qili Tian, Lixin Yan
Proceedings Volume 12757, 1275739 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2690180
KEYWORDS: Thermal deformation, Mirrors, Thermal effects, Deformation

Proceedings Article | 5 November 2020 Paper
Yi Wang, Qili Tian, Lixin Yan
Proceedings Volume 11568, 115680K (2020) https://doi.org/10.1117/12.2576004
KEYWORDS: Polarization, Absorption, Nonlinear crystals, Crystals, Laser crystals, Laser energy, Reflectivity, Transmittance, Wave plates

Proceedings Article | 19 September 2017 Presentation + Paper
Zhijun Chi, Yingchao Du, Lixin Yan, Zheng Zhou, Zhen Zhang, Dong Wang, Qili Tian, Hongze Zhang, Jianfei Hua, Jiaru Shi, Wenhui Huang, Huaibi Chen, Chuanxiang Tang
Proceedings Volume 10391, 103910Z (2017) https://doi.org/10.1117/12.2273136
KEYWORDS: X-rays, X-ray imaging, X-ray sources, Thomson scattering, X-ray computed tomography, Reconstruction algorithms, CT reconstruction, Computed tomography

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top