Dr. Xinlei Zhou
at Dalian Univ of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (17)

Proceedings Article | 4 April 2023 Paper
Huilin Shao, Jianuo Wang, Yongfei Miao, Lili Tong, Gaocheng Jiang, Haixin Chen, Pengcheng Tao, Xinlei Zhou
Proceedings Volume 12617, 126175O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2666582
KEYWORDS: Sensors, Fiber optics sensors, Deformation, Single mode fibers, Optical fibers, Fiber optics, Fusion splicing, Fabry–Perot interferometry

Proceedings Article | 4 April 2023 Paper
Haixin Chen, Yu Li, Yongfei Miao, Gaocheng Jiang, Lili Tong, Jianuo Wang, Huilin Shao, Pengcheng Tao, Zhou Xinlei
Proceedings Volume 12617, 126173W (2023) https://doi.org/10.1117/12.2666154
KEYWORDS: Fiber lasers, Optical filters, Fiber Bragg gratings, Ring lasers, Interferometers, Optical fibers

Proceedings Article | 12 March 2021 Paper
Xinlei Zhou, Xiaoli Zhang, Pengcheng Tao, Shuo Wang, Hao Yang, Wei Peng, Qingxu Yu
Proceedings Volume 11763, 117635S (2021) https://doi.org/10.1117/12.2587278

SPIE Journal Paper | 14 February 2019
Wenhua Wang, Xinlei Zhou, Shengxu Wu, Sidong Li, Weina Wu, Zhengye Xiong, Wenqing Shi, Jiang Huang, Qingxu Yu
OE, Vol. 58, Issue 02, 027111, (February 2019) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.58.2.027111
KEYWORDS: Sensors, Copper, Composites, Surface plasmons, Silver, Gold, Prisms, Refractive index, Modulation, Ions

Proceedings Article | 12 January 2018 Paper
Ke Chen, Xinlei Zhou, Zhenfeng Gong, Shaochen Yu, Chao Qu, Min Guo, Qingxu Yu
Proceedings Volume 10621, 1062108 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2282561
KEYWORDS: Photoacoustic spectroscopy, Sensors, Acoustics, Fiber optics sensors, Signal detection, Fiber optics, Modulation, Signal to noise ratio, Fiber lasers, Amplifiers

Showing 5 of 17 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top