Jun Wu
at Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limite
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

Proceedings Article | 18 December 2023 Paper
Yanyang Lei, Fang Chen, Guangzhe Wu, Ying Wang, Ruyi Zhang, Li Li, Jun Wu, Hongyan Zhou, Zhirui Zhou, Chen Hu, Xi Li, Chao Xu, Meng Li, Ji Qi
Proceedings Volume 12968, 1296816 (2023) https://doi.org/10.1117/12.3007026
KEYWORDS: Modulation, Modulation frequency, Pulse signals, Signal intensity, Vibration, Phase reconstruction, Frequency modulation, Bragg cells, Microwave radiation, Continuous wave operation

Proceedings Article | 6 November 2023 Paper
Yuting Lu, Naiping Zhang, Xianfeng Gao, Biao Shui, Jun Wu
Proceedings Volume 12921, 129214O (2023) https://doi.org/10.1117/12.2691890
KEYWORDS: Compressed sensing, Sensors, Sampling rates

Proceedings Article | 20 January 2023 Paper
Proceedings Volume 12562, 1256208 (2023) https://doi.org/10.1117/12.2651555
KEYWORDS: Optical fibers, Signal attenuation, Telecommunications, Optical communications, Optical fiber cables, Fiber optic communications, Communication engineering

Proceedings Article | 15 December 2022 Paper
Hongyan Zhou, Guangzhe Wu, Bozhong Li, Xiaomeng Xia, Li Deng, Yuan Ma, Xinyan Zhou, Chao Hu, Hanlin Lei, LiWei Huang, Hao Yan, Zhechi Liu, Jun Wu
Proceedings Volume 12478, 124783T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2654867
KEYWORDS: Optical fibers, Signal attenuation, Telecommunications

Proceedings Article | 12 March 2021 Paper
Proceedings Volume 11763, 117638J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2587604

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top