Li Li
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

Proceedings Article | 18 March 2024 Paper
Weiyuan Wang, Yihang Chen, Tianfang Wang, Hongguang Yu, Jianmei Shi, Juntian Cao, Zhengqi Geng, Haoran Wen, Li Li, Heng Zhang, Yu Zhang, Yingqiang Xu, Haiqiao Ni, Chengao Yang, Zhichuan Niu, Lei Cheng
Proceedings Volume 13104, 131041A (2024) https://doi.org/10.1117/12.3021960
KEYWORDS: Semiconductor lasers, High power lasers, Waveguides, Semiconducting wafers, Reliability, Fabrication, Quantum wells, Quantum processes

SPIE Journal Paper | 4 May 2023
Ruipu Ji, Jiamin Rong, Enbo Xing, Jiamin Bai, Tong Xing, Yansu Wang, Li Li, Yanru Zhou, Wenyao Liu, Jun Tang, Jun Liu
OE, Vol. 62, Issue 05, 057102, (May 2023) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.62.5.057102
KEYWORDS: Resonators, Crystals, Whispering gallery modes, Laser resonators, Refractive index, Optical resonators, Cavity resonators, Magnetism, Signal to noise ratio, Frequency response

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top