Prof. Weiqun Gan
at Purple Mountain Observatory CAS
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 21 September 2015 Paper
Weiqun Gan, Yuanyong Deng, Hui Li, Jian Wu, Haiying Zhang, Jin Chang, Changya Chen, Zhiqiang Zhang, Bo Chen, Li Feng, Jianhua Guo, Yiming Hu, Yu Huang, Zhaohui Li, Yuming Peng, Dongguang Wang, Hong Wang, Jianing Wang, Desheng Wen, Zhen Wu, Zhe Zhang, Erxin Zhao
Proceedings Volume 9604, 96040T (2015) https://doi.org/10.1117/12.2189062
KEYWORDS: Solar processes, Curium, Magnetism, Imaging systems, Observatories, Solar energy, Coronagraphy, Telescopes, Satellites, Space operations

Proceedings Article | 22 July 2008 Paper
S. Torii, M. Hareyama, N. Hasebe, K. Kasahara, S. Kobayashi, S. Kodaira, H. Murakami, S. Ozawa, S. Udo, N. Yamashita, K. Ebisawa, H. Fuke, J. Nishimura, Y. Saito, M. Takayanagi, H. Tomida, S. Ueno, T. Yamagami, K. Hibino, S. Okuno, T. Tamura, N. Tateyama, T. Kobayashi, T. Kotani, K. Yamaoka, A. Yoshida, Y. Shimizu, M. Takita, T. Yuda, Y. Katayose, M. Shibata, E. Kamioka, A. Kubota, K. Yoshida, M. Ichimura, S. Kuramata, Y. Tunesada, T. Terasawa, H. Kitamura, Y. Uchihori, Y. Komori, K. Mizutani, K. Munakata, A. Shiomi, J. Mitchell, A. Ericsson, T. Hams, J. Krizmanic, A. Moissev, M. Sasaki, J. Ormes, M. Cherry, T. Guzik, J. Wefel, W. Binns, M. Israel, H. Krawczynski, P. Marrocchesi, M. Gagliesi, G. Bigongiari, A. Caldarone, M. Kim, R. Cecchi, P. Maestro, V. Millucci, R. Zei, C. Avanzini, T. Lotadze, A. Messineo, F. Morsani, O. Adirani, L. Bonechi, P. Papini, E. Vannuccini, J. Chan, W. Gan, T. Lu, Y. Ma, H. Wang, G. Chen
Proceedings Volume 7021, 702114 (2008) https://doi.org/10.1117/12.788524
KEYWORDS: Particles, Gamma radiation, Sensors, Space telescopes, Electroluminescence, Scintillators, Signal to noise ratio, Anisotropy, Telescopes, Solar energy

Proceedings Article | 13 June 2006 Paper
Anne Millard, Frederic Auchere, Cheng Fang, Weiqun Gan, Guillaume Molodij, Jean-Yves Prado, Frederic Rouesnel, Alain Semery, Gerard Trottet, Jean-Claude Vial, Yihua Yan, Ji Wu
Proceedings Volume 6266, 62660J (2006) https://doi.org/10.1117/12.671912
KEYWORDS: Coronagraphy, Imaging systems, Solar energy, Mirrors, Sensors, Ultraviolet radiation, Solar processes, Scintillators, Spectroscopy, Sun

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top