Dr. Jiangming Xu
at National Univ of Defense Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (11)

Proceedings Article | 21 March 2023 Paper
Hanshuo Wu, Ruixian Li, Hu Xiao, Liangjin Huang, Pengfei Ma, Tianfu Yao, Jiangming Xu, Jinyong Leng, Zhiyong Pan, Pu Zhou
Proceedings Volume 12595, 125952D (2023) https://doi.org/10.1117/12.2669262
KEYWORDS: High power fiber lasers, High power fiber amplifiers, Beam quality measurement, Fiber lasers, Fiber amplifiers, Transverse mode instability, Beam diameter, Signal to noise ratio, Doping, Absorption, Light absorption, Laser damage threshold, Cladding

Proceedings Article | 28 December 2022 Presentation
Chenchen Fan, Tianfu Yao, Hu Xiao, Jiangming Xu, Jinyong Leng, Pu Zhou, Alexey A. Wplf, Ilya N. Nemov, Alexey G. Kuznetsov, Sergey I. Kablukov, Sergey A. Babin
Proceedings Volume 12310, 123100M (2022) https://doi.org/10.1117/12.2643647
KEYWORDS: Laser development, Fiber lasers, Raman spectroscopy, Multimode fibers, Graded index fibers, Laser sources

Proceedings Article | 4 March 2022 Presentation + Paper
Pu Zhou, Pengfei Ma, Wei Liu, Hu Xiao, Shuai Ren, Jiaxin Song, Jiangming Xu, Yisha Chen, Wenchang Lai
Proceedings Volume 11981, 119810P (2022) https://doi.org/10.1117/12.2614414
KEYWORDS: Fiber lasers, Amplifiers, Fiber amplifiers, Optical amplifiers, High power fiber amplifiers, Raman spectroscopy, Raman scattering, Scattering, Scanning probe microscopy, Nonlinear optics

Proceedings Article | 4 March 2022 Presentation
Chenchen Fan, Tianfu Yao, Hu Xiao, Jiangming Xu, Jinyong Leng, Pu Zhou, Alexey Wolf, Ilya Nemov, Alexey Kuznetsov, Sergey Babin
Proceedings Volume PC11981, PC119810C (2022) https://doi.org/10.1117/12.2606787
KEYWORDS: Raman spectroscopy, GRIN lenses, Fiber lasers, Graded index fibers, Fiber Bragg gratings, Superluminescent sources, Reflectivity, Raman scattering, Oscillators, Multimode fibers

Proceedings Article | 12 January 2018 Paper
Pu Zhou, Jun Ye, Jiangming Xu, Hanwei Zhang, Long Huang, Jian Wu, Hu Xiao, Jinyong Leng
Proceedings Volume 10619, 106190A (2018) https://doi.org/10.1117/12.2295573
KEYWORDS: Fiber lasers

Showing 5 of 11 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top