Dr. Kangping Zhong
at Hong Kong Polytechnic Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

SPIE Journal Paper | 31 October 2017
Jiahao Huo, Xian Zhou, Kangping Zhong, Tao Gui, Fengze Tan, Jiajing Tu, Jinhui Yuan, Hongyu Zhang, Keping Long, Changyuan Yu, Alan Pak Tao Lau, Chao Lu
OE, Vol. 56, Issue 10, 106116, (October 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.10.106116
KEYWORDS: Orthogonal frequency division multiplexing, Polarization, Signal detection, Digital signal processing, Photodetectors, Modulation, Single sideband modulation, Modulators, Receivers, Optical engineering

Proceedings Article | 13 November 2014 Paper
Proceedings Volume 9279, 927916 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2073599
KEYWORDS: Multiplexing, Optical amplifiers, Multiplexers, Nonlinear optics, Eye, Wave propagation, Time division multiplexing, Modulation, Electronic filtering, Lithium

Proceedings Article | 18 February 2011 Paper
Proceedings Volume 7988, 79881S (2011) https://doi.org/10.1117/12.888405
KEYWORDS: Demultiplexers, Clocks, Modulators, Eye, Wavelength division multiplexing, Switching, Modulation, Integrated optics, Optical fibers, Polarization

Proceedings Article | 2 December 2010 Paper
Kangping Zhong, Nan Jia, Tangjun Li, Muguang Wang, Jianfeng Chi, Jian Sun, Jingtian Wang
Proceedings Volume 7851, 78510W (2010) https://doi.org/10.1117/12.870455
KEYWORDS: Clocks, Optical amplifiers, Multiplexers, Optical switching, Fermium, Frequency modulation, Switching, Phase shifts, Modulators, Oscilloscopes

Proceedings Article | 2 December 2010 Paper
Proceedings Volume 7851, 78510R (2010) https://doi.org/10.1117/12.870662
KEYWORDS: Dispersion, Fiber Bragg gratings, Telecommunications, Signal detection, Clocks, Optical communications, Thermal optics, Thermal effects, Picosecond phenomena, Multiplexers

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top