Kazuki Yoshida
at Kanazawa Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 6 July 2018 Paper
Kazuki Yoshida, Daisuke Yonetoku, Makoto Arimoto, Tatsuya Sawano, Yasuaki Kagawa, Masao Ina, Kaichi Ota, Daichi Suzuki, Koga Miyao, Syota Watanabe, Tatehiro Mihara, Yusuke Takao, Hirokazu Ikeda, Satoshi Yagitani, Yoshiya Kasahara, Tomohiko Imachi, Takayuki Kita, Kohei Kawagoshi, Hirofumi Segawa, Takuya Nakashima, Teruya Minamoto, Koutaro Kyutoku
Proceedings Volume 10699, 1069962 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2313443
KEYWORDS: X-rays, Sensors, Calibration, Gamma radiation, Satellites, X-ray imaging, Image sensors

Proceedings Article | 29 August 2017 Presentation + Paper
Yasuaki Kagawa, Daisuke Yonetoku, Tatsuya Sawano, Tatehiro Mihara, Koutarou Kyutoku, Hirokazu Ikeda, Kazuki Yoshida, Masao Ina, Kaichi Ota, Daichi Suzuki, Kouga Miyao, Syouta Watanabe, Satoshi Hatori, Kyo Kume, Satoshi Mizushima, Takashi Hasegawa
Proceedings Volume 10397, 103970N (2017) https://doi.org/10.1117/12.2273587
KEYWORDS: X-ray imaging, X-rays, Sensors, Field programmable gate arrays, Detector development, Imaging systems, Image sensors, Satellites, Gamma radiation, Image processing

Proceedings Article | 18 July 2016 Paper
Kazuki Yoshida, Daisuke Yonetoku, Tatsuya Sawano, Hirokazu Ikeda, Atsushi Harayama, Makoto Arimoto, Yasuaki Kagawa, Masao Ina, Satoshi Hatori, Kyo Kume, Satoshi Mizushima, Takashi Hasegawa
Proceedings Volume 9905, 99050M (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231370
KEYWORDS: X-ray imaging, Sensors, Image sensors, X-rays, Amplifiers, Analog electronics, Helium, Silicon, Molybdenum, Ions

Proceedings Article | 24 July 2014 Paper
Daisuke Yonetoku, Tatehiro Mihara, Tatsuya Sawano, Hirokazu Ikeda, Atsushi Harayama, Shunsuke Takata, Kazuki Yoshida, Hiroki Seta, Asuka Toyanago, Yasuaki Kagawa, Kentaro Kawai, Nobuyuki Kawai, Takanori Sakamoto, Motoko Serino, Shunsuke Kurosawa, Shuichi Gunji, Toru Tanimori, Toshio Murakami, Yoichi Yatsu, Kazutaka Yamaoka, Atsumasa Yoshida, Koji Kawabata, Toshio Matsumoto, Koji Tsumura, Shuji Matsuura, Mai Shirahata, Hirofumi Okita, Kensi Yanagisawa, Michitoshi Yoshida, Kentaro Motohara
Proceedings Volume 9144, 91442S (2014) https://doi.org/10.1117/12.2055041
KEYWORDS: Sensors, Near infrared, X-ray imaging, X-rays, Image sensors, Capacitance, Telescopes, Satellites, Gamma radiation, Analog electronics

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top