Prof. Jin-shou Tian
at Xi'an Institute of Optics And Precision Mechanics Cas
SPIE Involvement:
Author
Publications (11)

Proceedings Article | 25 April 2022 Paper
ZhiKun Yang, YouSheng Gou, JinShou Tian, Wei Zhao, Yang Yang, PengHui Feng, Xv Wang, ShiDuo Wei, HanTao Xv, BaiYu Liu, Zhen Chen
Proceedings Volume 12244, 122440V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2635206
KEYWORDS: Signal processing, Cameras, Imaging systems, Pulse generators, Oscilloscopes, System integration, Distortion, Digital electronics, Capacitance, Transistors

Proceedings Article | 12 March 2021 Paper
Yong-an Liu, Hao Xuan, Li-zhi Sheng, Peng-fei Qiang, Tong Su, Jin-shou Tian, Bao-sheng Zhao
Proceedings Volume 11763, 117638U (2021) https://doi.org/10.1117/12.2587619

Proceedings Article | 20 December 2019 Paper
Proceedings Volume 11209, 112095G (2019) https://doi.org/10.1117/12.2550180
KEYWORDS: Electrons, Distortion, LIDAR, Temporal resolution, Electrodes, Femtosecond phenomena, Spatial resolution, Sensors, Imaging systems, Image quality

Proceedings Article | 19 November 2019 Paper
Lin Chen, Xingchao Wang, Jinshou Tian, Lixing Fan, Liping Tian, Lingbin Shen
Proceedings Volume 11184, 111840W (2019) https://doi.org/10.1117/12.2537851
KEYWORDS: Microchannel plates, 3D modeling, Yield improvement

Proceedings Article | 26 April 2019 Paper
Chunyan Guo, Ying Ding, Edward Wasige, Qingxuan Jia, Guowei Wang, Yingqiang Xu, Zhichuan Niu, Tao Wang, Jinshou Tian, Zhaoxin Wu
Proceedings Volume 11031, 1103113 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2520738
KEYWORDS: Platinum, Infrared radiation, Prisms, Short wave infrared radiation, Sensors, Photodetectors, Visible radiation, Absorption, Infrared imaging, Infrared detectors

Showing 5 of 11 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top