Yasunori Babazaki
at Nagoya Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

SPIE Journal Paper | 27 January 2018
Hideyuki Mori, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Hironori Matsumoto, Yasunori Babazaki, Ayako Bandai, Tadatsugu Demoto, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Naoki Ishida, Masayuki Itoh, Toshihiro Iwase, Hiroyoshi Kato, Hiroaki Kobayashi, Tatsuro Kosaka, Hideyo Kunieda, Shou Kurashima, Daichi Kurihara, Yuuji Kuroda, Yoshitomo Maeda, Yoshifumi Meshino, Ikuyuki Mitsuishi, Yusuke Miyata, Hosei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Shigetaka Saji, Fumiya Shimasaki, Takuro Sato, Toshiki Sato, Naotsugu Shima, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Kenji Tachibana, Sasagu Tachibana, Shunya Takizawa, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kazuki Tomikawa, Tatsuharu Torii, Kentaro Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011210, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011210
KEYWORDS: X-rays, Mirrors, Calibration, X-ray imaging, X-ray telescopes, Sensors, Hard x-rays, Spatial resolution, Vignetting, Reflectivity

Proceedings Article | 18 July 2016 Paper
T. Ohashi, Y. Ishisaki, Y. Ezoe, S. Yamada, G. Kuromaru, S. Suzuki, Y. Tawara, I. Mitsuishi, Y. Babazaki, K. Mitsuda, N. Yamasaki, Y. Takei, R. Yamamoto, T. Hayashi, N. Ota, R. Kelley, K. Sakai
Proceedings Volume 9905, 99051N (2016) https://doi.org/10.1117/12.2232274
KEYWORDS: X-rays, Satellites, X-ray telescopes, X-rays, X-ray telescopes, Satellites, Point spread functions, Photons, Sensors, Gamma radiation, Computer simulations, Neodymium, Space telescopes

Proceedings Article | 4 September 2015 Paper
Yuzuru Tawara, Ikuyuki Mitsuishi, Yasunori Babazaki, Ren Nakamichi, Ayako Bandai
Proceedings Volume 9603, 96030D (2015) https://doi.org/10.1117/12.2187922
KEYWORDS: Mirrors, X-ray telescopes, Telescopes, X-ray optics, X-rays, Spectroscopy, Optical instrument design, Spatial resolution, Nickel, Ray tracing

Proceedings Article | 24 July 2014 Paper
Yuzuru Tawara, Ikuya Sakurai, Satoshi Sugita, Shunya Takizawa, Yasunori Babazaki, Ren Nakamichi, Ayako Bandai, Yoshitomo Maeda, Takayuki Hayashi
Proceedings Volume 9144, 914461 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2055082
KEYWORDS: Mirrors, X-ray telescopes, X-rays, X-ray optics, Telescopes, Satellites, Spatial resolution, Fabrication, Glasses, Optical alignment

Proceedings Article | 24 July 2014 Paper
Hideyuki Mori, Yuji Kuroda, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Yasunori Babazaki, Akihiro Furuzawa, Tatsuya Hibino, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Toshihiro Iwase, Hideyo Kunieda, Daichi Kurihara, Hironori Matsumoto, Yusuke Miyata, Shigetaka Saji, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Sasagu Tachibana, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kentaro Uesugi
Proceedings Volume 9144, 914457 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2055656
KEYWORDS: X-rays, Mirrors, X-ray telescopes, X-ray imaging, Spatial resolution, Vignetting, Calibration, Telescopes, Hard x-rays, Sensors

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top