Dr. Yoshio Suzuki
at Japan Synchrotron Radiation Research Institute
SPIE Involvement:
Author
Publications (36)

SPIE Journal Paper | 27 January 2018
Hideyuki Mori, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Hironori Matsumoto, Yasunori Babazaki, Ayako Bandai, Tadatsugu Demoto, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Naoki Ishida, Masayuki Itoh, Toshihiro Iwase, Hiroyoshi Kato, Hiroaki Kobayashi, Tatsuro Kosaka, Hideyo Kunieda, Shou Kurashima, Daichi Kurihara, Yuuji Kuroda, Yoshitomo Maeda, Yoshifumi Meshino, Ikuyuki Mitsuishi, Yusuke Miyata, Hosei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Shigetaka Saji, Fumiya Shimasaki, Takuro Sato, Toshiki Sato, Naotsugu Shima, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Kenji Tachibana, Sasagu Tachibana, Shunya Takizawa, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kazuki Tomikawa, Tatsuharu Torii, Kentaro Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011210, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011210
KEYWORDS: X-rays, Mirrors, Calibration, X-ray imaging, X-ray telescopes, Sensors, Hard x-rays, Spatial resolution, Vignetting, Reflectivity

SPIE Journal Paper | 22 January 2018 Open Access
Keisuke Tamura, Hideyo Kunieda, Yusuke Miyata, Takashi Okajima, Takuya Miyazawa, Akihiro Furuzawa, Hisamitsu Awaki, Yoshito Haba, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Hideyuki Mori, Yuzuru Tawara, Shigeo Yamauchi, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011209, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011209
KEYWORDS: Reflectivity, Hard x-rays, X-rays, X-ray telescopes, Optical instrument design, Mirrors, Platinum, X-ray optics, Sputter deposition, Solids

Proceedings Article | 19 July 2016 Paper
H. Matsumoto, H. Awaki, A. Furuzawa, M. Ishida, H. Kunieda, Y. Haba, T. Hayashi, R. Iizuka, K. Ishibashi, M. Itoh, T. Kosaka, Y. Maeda, I. Mitsuishi, T. Miyazawa, H. Mori, H. Nagano, Y. Namba, Y. Ogasaka, K. Ogi, T. Okajima, S. Sugita, Y. Suzuki, K. Tamura, Y. Tawara, K. Uesugi, S. Yamauchi
Proceedings Volume 9905, 990541 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2232135
KEYWORDS: X-rays, Device simulation, Hard x-rays, X-ray telescopes, Hard x-rays, Space telescopes, Wind energy, Synchrotron technology, Ultraviolet telescopes, Satellites, Synchrotrons

Proceedings Article | 18 July 2016 Paper
Proceedings Volume 9905, 990512 (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231258
KEYWORDS: Hard x-rays, Calibration, X-ray telescopes, Imaging systems, Satellites, Mirrors, X-rays, Wind energy, Reflectors, Space telescopes

SPIE Journal Paper | 12 January 2016 Open Access
Satoshi Sugita, Hisamitsu Awaki, Kenya Yoshioka, Keiji Ogi, Hideyo Kunieda, Hironori Matsumoto, Takuya Miyazawa, Ikuyuki Mitsuishi, Toshihiro Iwase, Shigetaka Saji, Sasagu Tachibana, Masato Maejima, Shun Yoshikawa, Naoki Shima, Takashi Ishikawa, Takayoshi Hamada, Naoki Ishida, Hiromichi Akiyama, Kazuaki Kishimoto, Shin Utsunomiya, Tomohiro Kamiya, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki
JATIS, Vol. 2, Issue 01, 014002, (January 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.2.1.014002
KEYWORDS: Mirrors, X-rays, Reflectivity, X-ray telescopes, X-ray imaging, X-ray astronomy, Dysprosium, Reflectors, Sensors, Mirror stabilization

Showing 5 of 36 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top