Shou Kurashima
at Tokyo Metropolitan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (11)

SPIE Journal Paper | 19 March 2018 Open Access
Maurice A. Leutenegger, Marc Audard, Kevin R. Boyce, Gregory V. Brown, Meng P. Chiao, Megan E. Eckart, Ryuichi Fujimoto, Akihiro Furuzawa, Matteo Guainazzi, Daniel Haas, Takayuki Hayashi, Jan-Willem den Herder, Ryo Iizuka, Manabu Ishida, Yoshitaka Ishisaki, Naomichi Kikuchi, Caroline A. Kilbourne, Shu Koyama, Sho Kurashima, Yoshitomo Maeda, Maxim Markevitch, Dan McCammon, Kazuhisa Mitsuda, Hideyuki Mori, Nozomi Nakaniwa, Takashi Okajima, Stéphane Paltani, Robert Petre, F. Scott Porter, Kosuke Sato, Toshiki Sato, Makoto Sawada, Peter J. Serlemitsos, Hiromi Seta, Gary Sneiderman, Yang Soong, Satoshi Sugita, Andrew Szymkowiak, Yoh Takei, Makoto Tashiro, Yuzuru Tawara, Masahiro Tsujimoto, Cor de Vries, Tomomi Watanabe, Shinya Yamada, Noriko Yamasaki
JATIS, Vol. 4, Issue 02, 021407, (March 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.2.021407
KEYWORDS: Calibration, X-rays, Iron, Spectroscopy, Image resolution, Aerospace engineering, Sensors, Beryllium, Physics, X-ray imaging

SPIE Journal Paper | 27 January 2018
Hideyuki Mori, Takuya Miyazawa, Hisamitsu Awaki, Hironori Matsumoto, Yasunori Babazaki, Ayako Bandai, Tadatsugu Demoto, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Naoki Ishida, Masayuki Itoh, Toshihiro Iwase, Hiroyoshi Kato, Hiroaki Kobayashi, Tatsuro Kosaka, Hideyo Kunieda, Shou Kurashima, Daichi Kurihara, Yuuji Kuroda, Yoshitomo Maeda, Yoshifumi Meshino, Ikuyuki Mitsuishi, Yusuke Miyata, Hosei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Shigetaka Saji, Fumiya Shimasaki, Takuro Sato, Toshiki Sato, Naotsugu Shima, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Kenji Tachibana, Sasagu Tachibana, Shunya Takizawa, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kazuki Tomikawa, Tatsuharu Torii, Kentaro Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
JATIS, Vol. 4, Issue 01, 011210, (January 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.4.1.011210
KEYWORDS: X-rays, Mirrors, Calibration, X-ray imaging, X-ray telescopes, Sensors, Hard x-rays, Spatial resolution, Vignetting, Reflectivity

Proceedings Article | 29 August 2017 Paper
Yoshitomo Maeda, Naomichi Kikuchi, Sho Kurashima, Manabu Ishida, Ryo Iizuka, Takayuki Hayashi, Takashi Okajima, Hironori Matsumoto, Ikuyuki Mitsuishi, Shigetaka Saji, Toshiki Sato, Sasagu Tachibana, Hideyuki Mori, Finn Christensen, Nicolai Brejnholt, Kiyofumi Nitta, Tomoya Uruga
Proceedings Volume 10399, 103990Q (2017) https://doi.org/10.1117/12.2275605
KEYWORDS: Calibration, Hard x-rays, X-ray telescopes, Satellites, Telescopes, Mirrors

SPIE Journal Paper | 7 October 2016
Toshiki Sato, Ryo Iizuka, Manabu Ishida, Naomichi Kikuchi, Yoshitomo Maeda, Sho Kurashima, Nozomi Nakaniwa, Kazuki Tomikawa, Takayuki Hayashi, Hideyuki Mori, Takashi Okajima, Peter Serlemitsos, Yang Soong, Takanori Izumiya, Sari Minami
JATIS, Vol. 2, Issue 04, 044001, (October 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.2.4.044001
KEYWORDS: Spatial resolution, X-ray telescopes, Mirrors, Telescopes, X-rays, Error analysis, Raster graphics, Reflectors, X-ray imaging, Sensors

Proceedings Article | 26 July 2016 Paper
Maurice Leutenegger, Marc Audard, Kevin Boyce, Gregory Brown, Meng Chiao, Megan Eckart, Ryuichi Fujimoto, Akihiro Furuzawa, Matteo Guainazzi, Daniel Haas, Jan-Willem den Herder, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Manabu Ishida, Yoshitaka Ishisaki, Richard Kelley, Naomichi Kikuchi, Caroline Kilbourne, Shu Koyama, Sho Kurashima, Yoshitomo Maeda, Maxim Markevitch, Dan McCammon, Kazuhisa Mitsuda, Hideyuki Mori, Nozomi Nakaniwa, Takashi Okajima, Stéphane Paltani, Robert Petre, F. Scott Porter, Kosuke Sato, Toshiki Sato, Makoto Sawada, Peter Serlemitsos, Hiromi Seta, Gary Sneiderman, Yang Soong, Satoshi Sugita, Andrew Szymkowiak, Yoh Takei, Makoto Tashiro, Yuzuru Tawara, Masahiro Tsujimoto, Cor de Vries, Tomomi Watanabe, Shinya Yamada, Noriko Yamasaki
Proceedings Volume 9905, 99053U (2016) https://doi.org/10.1117/12.2234230
KEYWORDS: X-ray imaging, X-rays, Calibration, Spectroscopy, Sensors, X-ray imaging, Image resolution, Beryllium, X-ray technology, Space telescopes, Manganese

Showing 5 of 11 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top