Dr. Heyuan Guan
at Jinan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (12)

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Hanguang Li, Heyuan Guan, Guowei Chen, Zijian Zhang, Xiaoli Wang, Mengjiang Jiang, Yuwei Lang, Wenguo Zhu, Jianhui Yu, Huihui Lu, Wentao Qiu, Jiangli Dong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 10964, 109642S (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505857
KEYWORDS: Optical sensing, Fiber optics sensors, Sensors, Optical fibers, Tungsten

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096426 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505713
KEYWORDS: Waveguides, Electrodes, Electro optics, Modulation, Lithium niobate, CMOS cameras, Optical switching, High power lasers, Refractive index, Prisms

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096404 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2503957
KEYWORDS: Resonators, Control systems, Optical fibers, Sensing systems, Optoelectronics

SPIE Journal Paper | 17 November 2017
Liang Xia, Zengshan Xing, Jianhui Yu, Huihui Lu, Heyuan Guan, Yongchun Zhong, Zhe Chen
OE, Vol. 56, Issue 11, 116113, (November 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.11.116113
KEYWORDS: Sensors, Fiber optics sensors, Optical sensing, Fiber Bragg gratings, Single mode fibers, Optical engineering, Biosensing, Interferometers, Fusion splicing, Fiber optics

SPIE Journal Paper | 26 October 2016
Yongchun Zhong, Shan Li, Li Tang, Zhe Chen, Jianhui Yu, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yong Zhang
OE, Vol. 55, Issue 10, 106123, (October 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.55.10.106123
KEYWORDS: Cladding, Polishing, Fiber optics sensors, Sensors, Polymers, Surface finishing, Optical sensing, Polymer optical fibers, Temperature metrology, Lithium

Showing 5 of 12 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top