Dr. Wentao Qiu
at Jinan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Hanguang Li, Heyuan Guan, Guowei Chen, Zijian Zhang, Xiaoli Wang, Mengjiang Jiang, Yuwei Lang, Wenguo Zhu, Jianhui Yu, Huihui Lu, Wentao Qiu, Jiangli Dong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 10964, 109642S (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505857
KEYWORDS: Optical sensing, Fiber optics sensors, Sensors, Optical fibers, Tungsten

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096426 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505713
KEYWORDS: Waveguides, Electrodes, Electro optics, Modulation, Lithium niobate, CMOS cameras, Optical switching, High power lasers, Refractive index, Prisms

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096404 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2503957
KEYWORDS: Resonators, Control systems, Optical fibers, Sensing systems, Optoelectronics

Proceedings Article | 8 March 2014 Paper
Nadège Courjal, Clément Guyot, Gwenn Ulliac, Arnaud Gerthoffer, Fabien Henrot, Wentao Qiu, Fadi Baida, Maria-Pilar Bernal
Proceedings Volume 8988, 898810 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2037606
KEYWORDS: Waveguides, Photonic crystals, Wave propagation, Reflectivity, Temperature sensors, Scanning electron microscopy, Optical coherence tomography, Polarization, Electro optics, Light wave propagation

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top