Prof. Yongchun Zhong
at Jinan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (12)

Proceedings Article | 14 February 2019 Paper
Yu Zhang, Jianhui Yu, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Huihui Lu, Jieyuan Tang, Yi Xiao, Yongchun Zhong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 11048, 1104843 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2520367
KEYWORDS: Glasses, Nanofibers, RGB color model, Interferometry, Mechanical efficiency, Optical testing, Light emitting diodes, Optical sensing, Optical interferometry, Resonators

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096404 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2503957
KEYWORDS: Resonators, Control systems, Optical fibers, Sensing systems, Optoelectronics

SPIE Journal Paper | 17 November 2017
Liang Xia, Zengshan Xing, Jianhui Yu, Huihui Lu, Heyuan Guan, Yongchun Zhong, Zhe Chen
OE, Vol. 56, Issue 11, 116113, (November 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.56.11.116113
KEYWORDS: Sensors, Fiber optics sensors, Optical sensing, Fiber Bragg gratings, Single mode fibers, Optical engineering, Biosensing, Interferometers, Fusion splicing, Fiber optics

SPIE Journal Paper | 26 October 2016
Yongchun Zhong, Shan Li, Li Tang, Zhe Chen, Jianhui Yu, Heyuan Guan, Huihui Lu, Yong Zhang
OE, Vol. 55, Issue 10, 106123, (October 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.55.10.106123
KEYWORDS: Cladding, Polishing, Fiber optics sensors, Sensors, Polymers, Surface finishing, Optical sensing, Polymer optical fibers, Temperature metrology, Lithium

SPIE Journal Paper | 9 June 2016
OE, Vol. 55, Issue 06, 066108, (June 2016) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.55.6.066108
KEYWORDS: Resonators, Polarization, Transparency, Phase shifts, Lutetium, Laser applications, Sensors, Optical engineering, Jones vectors, Communication engineering

Showing 5 of 12 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top