Prof. YunHan Luo
Professor at Jinan Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (29)

SPIE Journal Paper | 26 February 2024 Open Access
Chao Shen, Shuyan Fang, Jibin Zhang, Xiangfei Liang, Chenhui Su, Jian Qing, Wanzhu Cai, Yunhan Luo, Renqiang Yang, Lintao Hou
AP, Vol. 6, Issue 02, 026002, (February 2024) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.6.2.026002
KEYWORDS: Perovskite, Lead, Passivation, Light emitting diodes, Molecules, External quantum efficiency, Visible light communication, Ions, Electroluminescence, Energy transfer

Proceedings Article | 14 February 2019 Paper
Yu Zhang, Jianhui Yu, Wenguo Zhu, Huadan Zheng, Huihui Lu, Jieyuan Tang, Yi Xiao, Yongchun Zhong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 11048, 1104843 (2019) https://doi.org/10.1117/12.2520367
KEYWORDS: Glasses, Nanofibers, RGB color model, Interferometry, Mechanical efficiency, Optical testing, Light emitting diodes, Optical sensing, Optical interferometry, Resonators

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Hanguang Li, Heyuan Guan, Guowei Chen, Zijian Zhang, Xiaoli Wang, Mengjiang Jiang, Yuwei Lang, Wenguo Zhu, Jianhui Yu, Huihui Lu, Wentao Qiu, Jiangli Dong, Yunhan Luo, Jun Zhang, Zhe Chen
Proceedings Volume 10964, 109642S (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505857
KEYWORDS: Optical sensing, Fiber optics sensors, Sensors, Optical fibers, Tungsten

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096404 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2503957
KEYWORDS: Resonators, Control systems, Optical fibers, Sensing systems, Optoelectronics

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 1096426 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505713
KEYWORDS: Waveguides, Electrodes, Electro optics, Modulation, Lithium niobate, CMOS cameras, Optical switching, High power lasers, Refractive index, Prisms

Showing 5 of 29 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top