Dr. Naoto Kobayashi
Associate Professor/Experimental Astrophysicist at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (49)

Proceedings Article | 15 January 2021 Poster + Paper
Yuki Sarugaku, Shogo Otsubo, Yuji Ikeda, Naoto Kobayashi, Narumi Kimura, Keiju Kato, Sohei Kondo, Hideyo Kawakita
Proceedings Volume 11443, 114435T (2021) https://doi.org/10.1117/12.2561598
KEYWORDS: Spectrographs, Reflectivity, Infrared spectroscopy, Optical design, Germanium, Diffraction gratings, Mirrors, Spectrometers, Remote sensing, Spectroscopy

Proceedings Article | 20 July 2018 Paper
Yuto Kojima, Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10709, 107091T (2018) https://doi.org/10.1117/12.2311301
KEYWORDS: CMOS sensors, Cameras, Sensors, Telescopes, CCD image sensors, Photodiodes, Optical amplifiers, Astronomy, Observatories, Large Synoptic Survey Telescope

Proceedings Article | 10 July 2018 Paper
Yuki Sarugaku, Yuji Ikeda, Naoto Kobayashi, Takeo Manome, Kentaro Yanagibashi, Naoto Iida, Masahiko Horiuchi, Shinji Mukai, Kenji Oka, Sayumi Kaji, Sohei Kondo, Chikako Yasui, Hideyo Kawakita
Proceedings Volume 10706, 107063P (2018) https://doi.org/10.1117/12.2314040
KEYWORDS: Mirrors, Cryogenics, Astronomy, Ceramics, Infrared astronomy, Alignment procedures, Optical systems

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Shigeyuki Sako, Ryou Ohsawa, Hidenori Takahashi, Yuto Kojima, Mamoru Doi, Naoto Kobayashi, Tsutomu Aoki, Noriaki Arima, Ko Arimatsu, Makoto Ichiki, Shiro Ikeda, Kota Inooka, Yoshifusa Ita, Toshihiro Kasuga, Mitsuru Kokubo, Masahiro Konishi, Hiroyuki Maehara, Noriyuki Matsunaga, Kazuma Mitsuda, Takashi Miyata, Yuki Mori, Mikio Morii, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Yoshikazu Nakada, Shin-Ichiro Okumura, Yuki Sarugaku, Mikiya Sato, Toshikazu Shigeyama, Takao Soyano, Masaomi Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Nozomu Tominaga, Tomonori Totani, Seitaro Urakawa, Fumihiko Usui, Junichi Watanabe, Takuya Yamashita, Makoto Yoshikawa
Proceedings Volume 10702, 107020J (2018) https://doi.org/10.1117/12.2310049
KEYWORDS: Cameras, Sensors, Telescopes, CMOS sensors, Astronomy, Observatories, Data storage

Proceedings Article | 6 July 2018 Paper
Yuji Ikeda, Naoto Kobayashi, Sohei Kondo, Shogo Otsubo, Ayaka Watase, Taichi Murai, Kyoko Sakamoto, Satoshi Hamano, Hiroaki Sameshima, Kei Fukue, Akira Arai, Tomohiro Yoshikawa, Kei-ichi Takenaka, Takeo Manome, Shinji Mukai, Naoto Iida, Kentaro Yanagibashi, Chikako Yasui, Misaki Mizumoto, Noriyuki Matsunaga, Giuseppe Bono, Hideyo Kawakita
Proceedings Volume 10702, 107025U (2018) https://doi.org/10.1117/12.2309605
KEYWORDS: Telescopes, Signal to noise ratio, Infrared spectroscopy, Stars, Spectrographs, Observatories, Infrared radiation, Near infrared, Astronomy, Spectral resolution

Showing 5 of 49 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top