Nuo Chen
at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

SPIE Journal Paper | 4 March 2024 Open Access
JATIS, Vol. 10, Issue 01, 015004, (March 2024) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.10.1.015004
KEYWORDS: Mirrors, Telescopes, Image quality, Mirror surfaces, Vignetting, Surface roughness, Engineering, Stars, Optical components, Off axis mirrors

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12188, 121882V (2022) https://doi.org/10.1117/12.2627205
KEYWORDS: Mirrors, Image quality, Vignetting, Optical fabrication, Stray light, Fabrication, Tolerancing, Surface roughness

Proceedings Article | 29 August 2022 Poster + Paper
Proceedings Volume 12184, 121845J (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628600
KEYWORDS: Near infrared, Imaging systems, Spectroscopy, Sensors, Mid-IR

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Kosuke Kushibiki, Hiroki Nakamura, Nuo Chen, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Ichi Tanaka, Ken-ichi Tadaki, Jun Toshikawa, Yusei Koyama, Rhythm Shimakawa, Tomoko Suzuki, Tetsuro Asano, Hirofumi Okita, Shintaro Koshida, Ken Tateuchi, Soya Todo, Yutaka Kobayakawa, Yutaro Kitagawa, Hirofumi Ohashi, Yukihiro Kono, Yasunori Terao, Tsutomu Aoki, Kentaro Asano, Mamoru Doi, Bunyo Hatsukade, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Mizuki Numata, Shigeyuki Sako, Hiroaki Sameshima, Takao Soyano, Toshihiko Tanabé, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Ryou Ohsawa, Kengo Tachibana, Tsubasa Michifuji, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 11447, 114475H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560422
KEYWORDS: Telescopes, Observatories, Infrared telescopes, Astronomical imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Spectrographs, Mirrors, Imaging spectroscopy, Spectroscopes

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top