Yukihiro Kono
Graduate Student at Univ of Tokyo
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

SPIE Journal Paper | 4 March 2024 Open Access
JATIS, Vol. 10, Issue 01, 015004, (March 2024) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.10.1.015004
KEYWORDS: Mirrors, Telescopes, Image quality, Mirror surfaces, Vignetting, Surface roughness, Engineering, Stars, Optical components, Off axis mirrors

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11451, 114512Y (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560431
KEYWORDS: Mirrors, Fabrication, Infrared telescopes, Telescopes, Aluminum, Surface roughness, Infrared imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Astronomical imaging

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11448, 114486Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562015
KEYWORDS: Adaptive optics, Telescopes, Astronomy, Point spread functions, Spatial resolution, Optical instrument design, Instrumentation engineering, Observatories, Lanthanum, Wavefronts

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Masahiro Konishi, Kentaro Motohara, Hidenori Takahashi, Natsuko Kato, Kosuke Kushibiki, Hiroki Nakamura, Nuo Chen, Tadayuki Kodama, Masao Hayashi, Ichi Tanaka, Ken-ichi Tadaki, Jun Toshikawa, Yusei Koyama, Rhythm Shimakawa, Tomoko Suzuki, Tetsuro Asano, Hirofumi Okita, Shintaro Koshida, Ken Tateuchi, Soya Todo, Yutaka Kobayakawa, Yutaro Kitagawa, Hirofumi Ohashi, Yukihiro Kono, Yasunori Terao, Tsutomu Aoki, Kentaro Asano, Mamoru Doi, Bunyo Hatsukade, Takafumi Kamizuka, Kotaro Kohno, Takeo Minezaki, Takashi Miyata, Tomoki Morokuma, Mizuki Numata, Shigeyuki Sako, Hiroaki Sameshima, Takao Soyano, Toshihiko Tanabé, Masuo Tanaka, Ken'ichi Tarusawa, Ryou Ohsawa, Kengo Tachibana, Tsubasa Michifuji, Yuzuru Yoshii
Proceedings Volume 11447, 114475H (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560422
KEYWORDS: Telescopes, Observatories, Infrared telescopes, Astronomical imaging, Infrared spectroscopy, Infrared radiation, Spectrographs, Mirrors, Imaging spectroscopy, Spectroscopes

Proceedings Article | 10 July 2018 Paper
Proceedings Volume 10706, 107063F (2018) https://doi.org/10.1117/12.2312351
KEYWORDS: Mirrors, Tolerancing, Vignetting, Aluminum, Surface finishing, Infrared telescopes, Surface roughness, Off axis mirrors, Diamond

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top