Dr. Jun Chen
at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 17 May 2019 Paper
Wei Yuan, Yifei Lu, Yuhang Zhao, Shoumian Chen, Ming Li, Hongmei Hu, Shuxin Yao, Zhunhua Liu, Qiaoqiao Li, Yu Tian, Zhiquan Zhou, Lirong Gu, Jinze Wang, Xichen Sheng, Guanyong Yan, Yazhong Zheng, Yueliang Yao, Yanjun Xiao, Liang Liu, Qian Zhao, Mu Feng, Jun Chen, Jun Lang
Proceedings Volume 10961, 109610N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2516236
KEYWORDS: Metrology, Calibration, Data modeling, Scanning electron microscopy, Optical proximity correction, Performance modeling, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Image processing, Photomasks

Proceedings Article | 20 March 2019 Presentation + Paper
Ao Chen, Kar Kit Koh, Yee Mei Foong, Bradley Morgenfeld, Jun Chen, Sandra Lee, Xi Chen, Hesham Omar, Mu Feng, ChangAn Wang, Keith Gronlund, Jun Lang, James Guerrero, Yiqiong Zhao
Proceedings Volume 10961, 109610F (2019) https://doi.org/10.1117/12.2514784
KEYWORDS: Diffusion, SRAF, Photoresist processing, Calibration, Photo decomposable quencher, Semiconducting wafers, Process modeling, Performance modeling, 3D modeling, Error analysis

Proceedings Article | 28 April 2017 Presentation
Thomas Wallow, Chen Zhang, Anita Fumar-Pici, Jun Chen, Bart Laenens, Christopher Spence, David Rio, Paul van Adrichem, Harm Dillen, Jing Wang, Peng-Cheng Yang, Werner Gillijns, Patrick Jaenen, Frieda van Roey, Jeroen van de Kerkhove, Sergey Babin
Proceedings Volume 10145, 101451Q (2017) https://doi.org/10.1117/12.2260443
KEYWORDS: Metrology, Optical proximity correction, Data modeling, Optical lithography, Signal to noise ratio, OLE for process control, Instrument modeling, Image analysis, Calibration, Metals

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top